REKLAMA
PIT 2023

IPOPEMA SECURITIES S.A.: wyniki finansowe

2023-09-07 17:38
publikacja
2023-09-07 17:38
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_IPOPEMA_Securitie_2023-09-06_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GK_IPOPEMA_Securitie_2023-09-06_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IPOPEMA_Securities_2023-09-06_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IPOPEMA_Securities_2023-09-06_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2023-09-06_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2023-09-06_pl.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IPOPEMA_PSSF_2023-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
IPOPEMA_PSSF_2023-06-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ipopema_PSF_2023-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ipopema_PSF_2023-06-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze / 2022 półrocze / 2023 półrocze / 2022
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z działalności podstawowej 149 109 120 623 32 324 25 981
II. Koszty działalności podstawowej 142 180 117 292 30 822 25 264
III. Wynik z działalności podstawowej 6 929 3 331 1 502 717
IV. Wynik z działalności operacyjnej 9 896 -710 2 145 -153
V. Wynik brutto 9 433 768 2 045 165
VI. Wynik netto z działalności kontynuowanej 7 092 115 1 537 25
VII. Wynik netto 7 092 115 1 537 25
Wynik netto z działalności kontynuowanej na jedną akcję zwykłą - w zł / EUR
VIII. - zwykły 0,24 0,00 0,05 0,00
IX. - rozwodniony 0,24 0,00 0,05 0,00
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 606 191 39 440 131 409 8 495
XI. Razem przepływy pieniężne 594 878 18 693 128 957 4 026
SKONSOLIDOWANE DANE BILANSOWE *
XII. Aktywa razem 993 945 379 699 223 343 80 961
XIII. Zobowiązania razem 879 080 267 013 197 533 56 934
XIV. Kapitały razem 114 865 112 686 25 811 24 027
XV. Liczba akcji - w szt. _stan na dzień bilansowy 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / EUR 3,84 3,76 0,86 0,80
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z działalności podstawowej 33 749 24 251 7 316 5 223
XVIII. Koszty działalności podstawowej 30 172 22 914 6 541 4 935
XIX. Wynik z działalności podstawowej 3 577 1 337 775 288
XX. Wynik z działalności operacyjnej 5 886 - 1 536 1 276 - 331
XXI. Wynik brutto 6 182 - 284 1 340 - 61
XXII. Wynik netto 4 916 - 305 1 066 - 66
XXIII. Wynik netto na jedną akcję zwykłą w zł / EUR 0,16 - 0,01 0,04 0,00
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 608 550 46 951 131 921 10 113
XXV. Razem przepływy pieniężne 611 851 29 958 132 636 6 453
DANE BILANSOWE *
XXVI. Aktywa razem 896 219 275 839 201 384 58 816
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 827 277 206 449 185 892 44 020
XXVIII. Kapitały własne 61 931 61 505 13 916 13 114
XXIX. Liczba akcji - w szt. stan na dzień bilansowy 29 937 836 29 937 836 29 937 836 29 937 836
XXX. Wartość księgowa na jedną akcję w zł / EUR 2,07 2,05 0,46 0,44


*Dane bilansowe z 2023r. prezentowane są na dzień 30.06.2023 r.,
natomiast dane bilansowe z 2022r. prezentowane są na 31.12.2022. Do
przeliczenia wybranych danych finansowych na EUR zastosowano następujące
zasady:1_ Do danych prezentowanych za rok obrotowy przyjęto kurs EUR,
liczony jako średnia arytmetyczna kursów EUR ogłoszonych przez NBP na
ostatni dzień każdego miesiąca półrocza, który wyniósł: za I półrocze
2023 roku: 4,6130 PLN- za I półrocze 2022 roku: 4,6427PLN2_ Do danych
bilansowych zastosowano kurs średni EUR ogłoszony przez NBP, który
wyniósł:- na dzień 30 czerwca 2023 roku: 4,4503 PLN- na dzień 31 grudnia
2022 roku: 4,6899PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GK_IPOPEMA_Securitie_2023-09-06_pl.xhtmlGK_IPOPEMA_Securitie_2023-09-06_pl.xhtml
GK_IPOPEMA_Securitie_2023-09-06_pl.xhtml.xadesGK_IPOPEMA_Securitie_2023-09-06_pl.xhtml.xades
IPOPEMA_Securities_2023-09-06_pl.xhtmlIPOPEMA_Securities_2023-09-06_pl.xhtml
IPOPEMA_Securities_2023-09-06_pl.xhtml.xadesIPOPEMA_Securities_2023-09-06_pl.xhtml.xades
Sprawozdanie_Zarzadu_2023-09-06_pl.xhtmlSprawozdanie_Zarzadu_2023-09-06_pl.xhtml
Sprawozdanie_Zarzadu_2023-09-06_pl.xhtml.xadesSprawozdanie_Zarzadu_2023-09-06_pl.xhtml.xades
IPOPEMA_PSSF_2023-06-30_pl.xhtmlIPOPEMA_PSSF_2023-06-30_pl.xhtml
IPOPEMA_PSSF_2023-06-30_pl.xhtml.XAdESIPOPEMA_PSSF_2023-06-30_pl.xhtml.XAdES
Ipopema_PSF_2023-06-30_pl.xhtmlIpopema_PSF_2023-06-30_pl.xhtml
Ipopema_PSF_2023-06-30_pl.xhtml.XAdESIpopema_PSF_2023-06-30_pl.xhtml.XAdES

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-07 Mirosław Borys Wiceprezes Zarządu
2023-09-07 Michał Tolak Kontroler Finansowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki