5,5000 zł
0,00% 0,0000 zł
INPRO SA (INP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
List_Prezesa_INPRO_SA_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
JSF_INPRO_SA_31.12.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Deloitte_sprawozdanie_z_badania_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_INPRO_przepisy_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_INPRO_audytor_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_RN_INPRO_JSF_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży 162 673 123 275 38 166 29 042
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 51 395 43 671 12 058 10 288
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 35 724 26 849 8 381 6 325
IV. Zysk (strata) brutto 36 017 27 348 8 450 6 443
V. Zysk (strata) netto 29 157 22 425 6 841 5 283
VI. Zysk (strata) na jedną akcję 0,7282 0,5601 0,1708 0,1319
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 264 (5 558) 3 816 (1 309)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (73) (1 947) (17) (459)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 538 3 925 361 925
X. Przepływy pieniężne netto 17 729 (3 580) 4 159 (844)
XI. Aktywa razem 436 423 351 505 101 494 84 276
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 164 851 99 079 38 337 23 755
XIII. Rezerwy na zobowiązania 5 923 7 623 1 377 1 828
XIV. Zobowiązania długoterminowe 35 050 9 914 8 151 2 377
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 123 878 81 542 28 809 19 550
XVI. Kapitał własny 271 572 252 426 63 156 60 521
XVII. Liczba akcji w szt. 40 040 000 40 040 000 40 040 000 40 040 000
XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję 6,7825 6,3043 1,5773 1,5115


Powyższe dane finansowe za lata 2018 i 2017 zostały przeliczone na EUR
według następujących zasad:- poszczególne pozycje
sprawozdania z sytuacji finansowej - według średniego kursu NBP
obowiązującego na dzień 31 grudnia 2018 r. - 4,3000 PLN / EUR (na dzień
31 grudnia 2017 r. - 4,1709 PLN / EUR).- poszczególne pozycje
sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów
pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów NBP ogłaszanych na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
obrotowego od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku -
4,2623 PLN / EUR (dla okresu od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017
roku - 4,2447 PLN / EUR).


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
List Prezesa INPRO SA 2018.pdfList Prezesa INPRO SA 2018.pdf List Prezesa Zarządu INPRO SA
JSF INPRO SA_31.12.2018.pdfJSF INPRO SA_31.12.2018.pdf Sprawozdanie finansowe INPRO SA za 2018 rok
Sprawozdanie Zarzadu 2018.pdfSprawozdanie Zarzadu 2018.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalność GK INPRO SA w 2018 roku
Deloitte sprawozdanie z badania JSF.pdfDeloitte sprawozdanie z badania JSF.pdf Sprawozdanie biegłego z badania JSF INPRO 2018
Oswiadczenie Zarzadu INPRO przepisy 2018.pdfOswiadczenie Zarzadu INPRO przepisy 2018.pdf Oświadczenie Zarządu INPRO SA - przepisy
Oswiadczenie Zarzadu INPRO audytor 2018.pdfOswiadczenie Zarzadu INPRO audytor 2018.pdf Oswiadczenie Zarządu INPRO SA - audytor
Oswiadczenie RN Komitet Audytu 2018.pdfOswiadczenie RN Komitet Audytu 2018.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej- Komitet Audytu
Ocena RN INPRO JSF 2018.pdfOcena RN INPRO JSF 2018.pdf Ocena Rady Nadzorczej JSF INPRO SA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-04 Piotr Stefaniak Prezes Zarządu
2019-04-04 Zbigniew Lewiński Wiceprezes Zarządu
2019-04-04 Krzysztof Maraszek Wiceprezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-04 Elżbieta Marks Dyrektor Finansowy, Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj

Kalendarium

  • Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.

  • ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.