REKLAMA

IMS S.A.: wyniki finansowe

2019-11-26 07:46
publikacja
2019-11-26 07:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_kwartalny_IIIQ_2019_Grupa_IMS.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 41 363 35 811 9 600 8 419
II. EBIT 7 372 7 776 1 711 1 828
III. EBITDA (Wynik na działalności operacyjnej + amortyzacja) 11 687 11 001 2 712 2 586
IV. Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 5 644 6 030 1 310 1 418
V. Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej (gr na akcję) 18 19 4 4
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 745 10 635 2 726 2 500
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 806) (497) (419) (117)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (8 693) (14 483) (2 018) (3 405)
IX. Przepływy pieniężne netto razem 1 246 (4 345) 289 (1 022)
X. Na 30.09.2019 Na 31.12.2018 Na 30.09.2019 Na 31.12.2018
XI. Rzeczowe aktywa trwałe 12 890 12 629 2 947 2 937
XII. Należności krótkoterminowe 10 737 15 725 2 455 3 657
XIII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 887 641 431 149
XIV. Kapitał własny 18 950 18 234 4 333 4 240
XV. Zobowiązania długoterminowe 9 914 13 654 2 267 3 175
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 16 504 16 607 3 774 3 862


Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej
przeliczono według ustalonego przez NBP kursu wymiany złotego na EUR
obowiązującego 30.09.2019 r. - 4,3736 PLN/EUR i dane porównawcze na
31.12.2018 r. - 4,3000 PLN/EUR).


Poszczególne pozycje skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych -
przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich
kursów ustalonych przez NBP na ostatni dzień każdego zakończonego
miesiąca okresu sprawozdawczego, tj. za okres 9 miesięcy zakończony
30.09.2019 r. – 4,3086 PLN/EUR i dane porównawcze za okres 9 miesięcy
zakończony 30.09.2018 r. - 4,2535 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny IIIQ 2019 Grupa IMS.pdfRaport kwartalny IIIQ 2019 Grupa IMS.pdf Kwartalny raport finansowy Grupy Kapitałowej IMS za III kwartał 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Piotr Bielawski Wiceprezes Zarządu
2019-11-26 Dariusz Lichacz Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Otwórz Konto w aplikacji mobilnej GOmobile.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki