REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: wyniki finansowe

2021-05-12 18:04
publikacja
2021-05-12 18:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Impera_Capital_QSr_Q12021-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. Przychody z inwestycji 104 134 23 30
II. Wynik z inwestycji netto 269 413 59 94
III. Zyski (straty) z inwestycji 104 152 23 35
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 373 565 82 129
V. Zysk (strata) brutto 373 565 82 129
VI. Zysk (strata) netto 373 565 82 129
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 632) (100) (1 232) (23)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 073 244 453 56
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 11 1 3
X. Przepływy pieniężne netto, razem (3 555) 155 (777) 35
XI. wg stanu na: 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XII. Aktywa razem 15 969 15 702 3 427 3 403
XIII. Zobowiązania i Rezerwy, razem 238 344 51 75
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 36 39 8 8
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 15 731 15 358 3 376 3 328
XVII. Kapitał zakładowy 4 699 4 699 1 008 1 018
XVIII. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 7 831 487 7 831 487 7 831 487 7 831 487
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 2,01 1,96 0,43 0,42
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,05 0,01 0,01
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Impera_Capital_QSr_Q12021-sig.pdfImpera_Capital_QSr_Q12021-sig.pdf Sprawozdanie finansowe Impera Capital za Q1 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-12 Artur Górski Prezes Zarządu
2021-05-12 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o. osoba prowadząca księgowość Spółki
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Konto Przekorzystne z premią do 300 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki