REKLAMA

IMPERA ASI S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 18:46
publikacja
2021-04-29 18:46
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
2020_1_Impera_Capital_SAePUAP.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_2_Sprawozdanie_Zarzadu_ImperaCapital_z_dzialalnosci.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_zarzadu_2020_Impera_Capital.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_do_Akcjonariuszy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Impera_Capital_31.12.2020_Sprawozdanie_z_badania.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_3_oswiadczenie_czlonkow_Rady_Nadzorczej_IMPC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2020_4_ocena_Rady_Nadzorczej_IMPC.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody z inwestycji 711 567 159 132
II. Wynik z inwestycji netto (68) (670) (15) (156)
III. Zyski (straty) z inwestycji 492 2 760 110 642
IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 424 2 090 95 486
V. Zysk (strata) brutto 424 2 090 95 486
VI. Zysk (strata) netto 424 2 090 95 486
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (501) (4 449) (112) 1 034)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 829 6 493 409 1 509
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 18 25 4 6
X. Przepływy pieniężne netto, razem 1 346 2 069 301 481
XI. wg stanu na: 31.12.2020 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2019
XII. Aktywa razem 15 702 15 386 3 403 3 613
XIII. Zobowiązania i Rzerwy razem 344 452 75 106
XIV. Zobowiązania długoterminowe - - - -
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 39 147 8 35
XVI. Kapitał własny (aktywa netto) 15 358 14 934 3 328 3 507
XVII. Kapitał zakładowy 4 699 4 699 1 018 1 103
XVIII. Średnia ważona liczba akcji 7 831 487 8 944 487 7 831 487 8 944 487
XIX. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) 1,96 1,67 0,42 0,39
XX. Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł/EUR) 0,05 0,23 0,01 0,05
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
2020_1_Impera_Capital_SAePUAP.pdf2020_1_Impera_Capital_SAePUAP.pdf Sprawozdanie finansowe Impera Capital ASI S.A. za rok 2020
2020_2_Sprawozdanie_Zarzadu_ImperaCapital_z_dzialalnosci.pdf2020_2_Sprawozdanie_Zarzadu_ImperaCapital_z_dzialalnosci.pdf Sprawozdanie Zarządu Impera Capital ASI S.A. z działalności za rok 2020
Oświadczenie zarządu 2020 Impera Capital.pdfOświadczenie zarządu 2020 Impera Capital.pdf Oświadczenie Zarządu
List do Akcjonariuszy 2020.pdfList do Akcjonariuszy 2020.pdf List do Akcjonariuszy
Impera Capital 31.12.2020_Sprawozdanie z badania.pdfImpera Capital 31.12.2020_Sprawozdanie z badania.pdf Sprawozdanie Biegłego Rewidenta
2020_3_oświadczenie czlonków Rady Nadzorczej_IMPC.pdf2020_3_oświadczenie czlonków Rady Nadzorczej_IMPC.pdf Oświadczenie Rady Nadzorczej
2020_4_ocena Rady Nadzorczej_IMPC.pdf2020_4_ocena Rady Nadzorczej_IMPC.pdf Ocena Rady Nadzorczej

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Artur Górski Prezes Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Piotr Bolmiński Forum Rachunkowości Sp. z o.o.
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki