REKLAMA

IDEA BANK S.A.: Decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji

2020-12-31 13:48
publikacja
2020-12-31 13:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 137 / 2020
Data sporządzenia: 2020-12-31
Skrócona nazwa emitenta
IDEA BANK S.A.
Temat
Decyzja o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Bankowy Fundusz Gwarancyjny wszczął przymusową restrukturyzację Idea Bank S.A. (dalej „Bank”)
Bankowy Fundusz Gwarancyjny (dalej „BFG”) w dniu 30 grudnia 2020 r. wydał decyzję o wszczęciu przymusowej restrukturyzacji wobec Idea Bank S.A., umorzeniu instrumentów kapitałowych Banku, zastosowaniu instrumentu przymusowej restrukturyzacji w postaci przejęcia przedsiębiorstwa i powołaniu administratora Banku („Decyzja BFG”).
Przymusowa restrukturyzacja została wszczęta wobec Idea Bank S.A. z dniem doręczenia Bankowi Decyzji BFG tj. w dniu 31 grudnia 2020 r.
Przymusowa restrukturyzacja Banku odbywa się z zastosowaniem instrumentu przejęcia przedsiębiorstwa i wybranych zobowiązań, zgodnie z art. 174 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (dalej: „ustawa o BFG”). Podmiotem przejmującym jest Bank Pekao S.A., który z dniem 3 stycznia 2021 r. przejmie przedsiębiorstwo Idea Bank S.A. obejmujące ogół praw majątkowych Idea Bank S.A. według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, ujętych w jego ewidencji, w tym jego ewidencji księgowej lub informatycznych systemach księgowych, z wyłączeniem praw majątkowych wskazanych w Decyzji BFG, oraz zobowiązania Idea Bank S.A., według stanu na koniec dnia wszczęcia przymusowej restrukturyzacji, ujęte w jego ewidencji, w tym jego ewidencji księgowej lub informatycznych systemach księgowych, z wyłączeniem zobowiązań wskazanych w Decyzji BFG.
Wśród wyłączeń znajdują się m.in. roszczenia związane z dystrybucją obligacji GetBack, certyfikatów inwestycyjnych emitowanych przez Lartiq (dawniej Trigon), czy ubezpieczeń na życie z UFK. Pełna lista wyłączeń znajduje się w sentencji decyzji w dalszej części niniejszego tekstu. W tych sprawach należy kontaktować się z Idea Bank w restrukturyzacji (Rondo Daszyńskiego 2c, 00-843, Warszawa).
Skutki Decyzji BFG dla akcjonariuszy Idea Banku S.A. i wierzycieli z tytułu obligacji podporządkowanych
Na pokrycie strat Idea Bank S.A., określonych w Oszacowaniu wartości aktywów i pasywów Idea Banku, dokonanym przez niezależny podmiot PwC Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., powodujących spadek jego kapitałów własnych do poziomu minus 482,8 mln złotych zostają umorzone akcje Banku oraz wyemitowane przez Bank obligacje, wskazane w Decyzji BFG.
Skutki Decyzji BFG dla Idea Banku S.A.
Z chwilą wszczęcia przymusowej restrukturyzacji na Fundusz przechodzi prawo podejmowania uchwał i decyzji w sprawach zastrzeżonych w ustawie i statucie albo umowie spółki do właściwości organów podmiotu w restrukturyzacji, kompetencje rady nadzorczej zostały zawieszone (z zastrzeżeniem art. 103 ust. 5 i art. 216 ust. 7 ustawy o BFG), zarząd Idea Banku S.A. uległ rozwiązaniu, a mandaty jego członków wygasły.
Z dniem wszczęcia przymusowej restrukturyzacji w Banku ustanawia się Administratora w osobie pana Pawła Małolepszego. Administrator podejmuje czynności, o których mowa w art. 154 ustawy o BFG.
Przedsiębiorstwo Idea Bank S.A. i jego zobowiązania, z wyłączeniami wskazanymi w decyzji Funduszu, zostaną przeniesione do Banku Pekao S.A. Bank, wobec którego została wszczęta przymusowa restrukturyzacja nie będzie prowadził działalności bankowej. Pozostanie natomiast podmiotem prawa i uczestnikiem obrotu prawnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki