REKLAMA

HUTMEN: Informacja o planowanym odpisie aktualizującym

2017-03-03 14:50
publikacja
2017-03-03 14:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2017
Data sporządzenia: 2017-03-03
Skrócona nazwa emitenta
HUTMEN
Temat
Informacja o planowanym odpisie aktualizującym
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Hutmen S.A. (Spółka) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 marca 2017 r. otrzymał informację od Likwidatora Huty Metali Nieżelaznych Szopienice S.A. w likwidacji (dalej: HMN), że w związku z brakiem możliwości realizacji planu sprzedaży nieruchomości, HMN nie może zapewnić spłaty całości swoich zobowiązań wobec Hutmen S.A.
W związku z powyższym, w dniu dzisiejszym Zarząd Spółki podjął decyzję o utworzeniu niepieniężnego odpisu aktualizującego na należności z tytułu udzielonych HMN pożyczek na kwotę ok. 11 000 tys. złotych.
Odpisy zostaną ujawnione w jednostkowym oraz skonsolidowanym sprawozdaniu Spółki i Grupy Kapitałowej Hutmen za rok 2016, w pozycji pozostałe koszty finansowe i obciążą bezpośrednio wynik netto. Dokonanie powyższych odpisów wpłynie również bezpośrednio na obniżenie kwoty należności długoterminowych wykazanych w bilansie Spółki i Grupy Kapitałowej i tym samym na wysokość sumy bilansowej.
Dokonany odpis nie będzie miał wpływu na płynność finansową oraz bieżącą działalność operacyjną Spółki. Zarząd zastrzega, że roczne sprawozdania finansowe Grupy Kapitałowej Hutmen są nadal weryfikowane przez biegłego rewidenta, dlatego kwota odpisu nie jest ostateczna i może ulec zmianie. Zgodnie z raportem bieżącym nr 6/2017 publikacja rocznego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego i jednostkowego za rok 2016 nastąpi w dniu 22 marca 2017 r.
Na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego stan należności brutto od HMN w Hutmen S.A. wyniósł 107 488 tys. zł. Do momentu otrzymania informacji od Likwidatora HMN, o której mowa w niniejszym raporcie, Spółka od początku procesu likwidacji HMN dokonała łącznie odpisu na należności tego podmiotu na kwotę 96 483 tys. zł, a stan należności netto wynosił 11 005 tys. zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-03-03 Mirosław Buciak Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki