REKLAMA

HEMP: Wpis zmiany treści Statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców

2022-08-03 23:15
publikacja
2022-08-03 23:15
Zarząd Hemp & Health S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym odebrał postanowienie Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydziału Gospodarczego KRS o wpisie z dniem 20 lipca 2022 r. zmiany statutu Emitenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Na podstawie złożonego oświadczenia Zarządu Spółki o wysokości objętego kapitału zakładowego i dostosowaniu wysokości kapitału zakładowego w statucie Spółki z dnia 03.02.2022 roku, Zarząd Spółki na podstawie upoważnienia zawartego w §2 ust. 9 Uchwały nr 13 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28.06.2019 roku, zmienionej Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30.06.2020 roku, dostosował wysokość kapitału zakładowego w statucie Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E tj. dokonano następujących zmian w statucie Spółki:1) w § 8 ust. 1 Statutu Spółki:

słowa:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2.922.000 zł (dwa miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 29.220.000 (dwadzieścia dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”zastąpiono słowami:

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.922.000,00 zł (trzy miliony dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące złotych) i dzieli się na nie więcej niż 39.220.000 (trzydzieści dziewięć milionów dwieście dwadzieścia tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”2) w § 8 ust. 2 Statutu Spółki:

słowa:

„2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone jako:

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

3) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

5) 7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

6) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda;

7) 2.870.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.”zastąpiono słowami:

„2. Wszystkie akcje wymienione w § 8 ust. 1 oznaczone są jako:

1) 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

2) 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

3) 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

4) 4.000.000 (cztery miliony) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

5) 10.000.000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

6) 7.850.000 (siedem milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii F1 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

7) 2.500.000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii F2 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

8) 2.870.000 (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect"

Załączniki
20220803_231523_0000142559_0000144286.pdf
20220803_231523_0000142559_0000144287.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym.  Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Konto firmowe z gwarancją 0zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym. Zyskaj konto firmowe z gwarancją braku opłat przez 2 lata.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki