REKLAMA
PIT 2023

HELIO S.A.: wyniki finansowe

2023-11-20 08:10
publikacja
2023-11-20 08:10
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

5. POZOSTAŁE INFORMACJE

6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

7. BILANS

8. POZYCJE POZABILANSOWE

9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

12. INFORMACJA DODATKOWA


Spis załączników:
SA-Q1_2023.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)
SA-Q1_2023_zal1.pdf  (INFORMACJA DODATKOWA)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 83 948 61 150 18 631 12 796
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 892 3 024 1 530 633
III. Zysk (strata) brutto 5 423 -29 1 204 -6
IV. Zysk (strata) netto 4 266 -51 947 -11
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 326 7 687 -1 626 1 609
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 240 -1 995 -275 -417
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 10 312 -2 467 2 289 -516
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 747 3 225 388 675
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 208 791 180 088 45 041 40 466
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 79 951 55 514 17 247 12 474
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 116 5 534 1 104 1 244
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 69 533 44 923 15 000 10 094
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 128 840 124 574 27 794 27 992
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 500 2 500 539 562
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,85 -0,01 0,19 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 25,77 24,91 5,56 5,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)
XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 66 ust.
8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych zostały
zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za I
kwartał roku obrotowego 2023/2024 trwającego od 1 lipca 2023 r. do 30
czerwca 2024 r.


Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-16 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu
2023-11-16 Justyna Wąsowicz Wiceprezes Zarządu

BILANS
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-06-30 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
I. Aktywa trwałe 49 691 49 514 47 348
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 393 362 307
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe 48 416 48 252 46 274
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 882 900 767
3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 882 900 767
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe 156 819 128 293 154 053
1. Zapasy 119 752 97 604 124 224
2. Należności krótkoterminowe 32 098 27 634 23 504
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek 32 098 27 634 23 504
3. Inwestycje krótkoterminowe 4 242 2 096 5 796
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 4 242 2 096 5 796
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 3 843 2 096 5 540
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe 399 0 256
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 727 959 529
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
III. Akcje (udziały) własne 2 281 2 281 2 281
A k t y w a r a z e m 208 791 180 088 203 682
PASYWA
I. Kapitał własny 128 840 124 574 110 741
1. Kapitał zakładowy 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy 100 033 100 033 87 115
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe 8 259 8 259 8 259
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych 13 782 12 918
5. Zysk (strata) netto 4 266 13 782 -51
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79 951 55 514 92 941
1. Rezerwy na zobowiązania 2 007 1 706 1 079
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
1.1. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 1 976 1 685 1 069
a) długoterminowa 235 235 125
b) krótkoterminowa 1 741 1 450 944
1.2. Pozostałe rezerwy 31 21 10
długoterminowe
a) krótkoterminowe 31 21 10
2. Zobowiązania długoterminowe 5 116 5 534 4 811
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek 5 116 5 534 4 811
3. Zobowiązania krótkoterminowe 69 533 44 923 83 531
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek 68 884 44 273 82 982
3.2. Fundusze specjalne 649 650 549
4. Rozliczenia międzyokresowe 3 295 3 351 3 520
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe 3 295 3 351 3 520
a) długoterminowe 3 070 3 126 3 295
b) krótkoterminowe 225 225 225
P a s y w a r a z e m 208 791 180 088 203 682
Wartość księgowa 128 840 124 574 110 741
Liczba akcji (w szt.) 5 000 000 5 000 000 5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25,77 24,91 22,15
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2023-06-30 koniec poprz. roku / 2022 stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
1. Należności warunkowe 209 209 209
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) 209 209 209
- otrzymanych gwarancji i poręczeń 209 209 209
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 209 209 209
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
1 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 kwartały narastająco / okres od do
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 83 948 61 150
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 138 3 085
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 80 810 58 065
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 63 161 47 519
jednostkom powiązanym
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 598 2 566
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 60 563 44 952
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 20 787 13 631
IV. Koszty sprzedaży 7 413 5 612
V. Koszty ogólnego zarządu 6 549 5 065
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży 6 825 2 954
VII. Pozostałe przychody operacyjne 129 159
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 17 68
2. Dotacje 56 56
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne 56 35
VIII. Pozostałe koszty operacyjne 62 89
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
1. Inne koszty operacyjne 62 89
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 892 3 024
X. Przychody finansowe 0 0
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne
XI. Koszty finansowe 1 469 3 053
1. Odsetki w tym: 885 1 288
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
2. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0 2
3. Inne 584 1 763
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XII. Zysk (strata) brutto 5 423 -29
XIII. Podatek dochodowy 1 157 22
a) część bieżąca 1 139 188
b) część odroczona 18 -166
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIV. Zysk (strata) netto 4 266 -51
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 4 266 -51
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 5 000 000 5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,85 -0,01
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
1 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 kwartały narastająco / okres od do rok 2022 okres od 2022-07-01 do 2023-06-30 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) 124 574 110 792 110 792
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 124 574 110 792 110 792
1. Kapitał zakładowy na początek okresu 2 500 2 500 2 500
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 500 2 500 2 500
2. Kapitał zapasowy na początek okresu 100 033 87 115 87 115
2.1. Zmiany kapitału zapasowego 0 12 918 0
a) zwiększenia (z tytułu) 0 12 918 0
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 12 918 0
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu 100 033 100 033 87 115
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 259 8 259 8 259
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
3.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 259 8 259 8 259
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 13 782 12 918 12 918
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 13 782 12 918 12 918
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
a) zmniejszenia (z tytułu) 0 12 918 0
- przekazanie na kapitał zapasowy 0 12 918 0
4.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 13 782 0 12 918
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
4.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 13 782 0 12 918
5. Wynik netto 4 266 13 782 -51
a) zysk netto 4 266 13 782 -51
strata netto
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 128 840 124 574 110 741
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 128 840 124 574 110 741
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
1 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 kwartały narastająco / okres od do
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto 4 266 -51
II. Korekty razem -11 592 7 738
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja 1 061 860
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 407 934
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -17 -68
4. Zmiana stanu rezerw 301 318
5. Zmiana stanu zapasów -22 149 2 997
6. Zmiana stanu należności -4 463 -1 551
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 14 692 4 046
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 194 85
9. Inne korekty -1 618 117
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -7 326 7 687
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy 18 68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 18 68
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki 1 258 2 063
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 258 2 063
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 240 -1 995
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy 12 467 2 102
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
1. Kredyty i pożyczki 12 467 2 102
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki 2 155 4 569
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek 1 764 3 650
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego
2. Odsetki 390 919
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 10 312 -2 467
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 747 3 225
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 747 3 225
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu 2 096 2 315
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 3 843 5 540
- o ograniczonej możliwości dysponowania 571 408
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)
Plik Opis
SA-Q1_2023.pdfSA-Q1_2023.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe HELIO S.A. za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 obejmującego okres od 01.07.2023 r. do 30.09.2023 r.
SA-Q1_2023_zal1.pdfSA-Q1_2023_zal1.pdf Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kwartał roku obrotowego 2023/2024 trwającego od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki