REKLAMA

HAWE: Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko byłemu Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Emitenta

2018-04-23 22:10
publikacja
2018-04-23 22:10
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2018
Data sporządzenia: 2018-04-23
Skrócona nazwa emitenta
HAWE
Temat
Złożenie pozwu o zapłatę przeciwko byłemu Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd HAWE Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), przekazuje do wiadomości publicznej, że w dniu 23 kwietnia 2018 r. złożyła pozew o zapłatę 700.000,00 (słownie: siedemset tysięcy) PLN, przeciwko Panu Wojciechowi Makuciowi ( doradca restrukturyzacyjny nr licencji 37 ) (dalej: „Pozwany”), pełniącemu od dnia 7 marca 2016 r. funkcję zarządcy w zw. z otwarciem postanowienia sanacyjnego Spółki, o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 19/2016 z 8 marca 2016 r.
Pozwany wcześniej pełnił funkcję tymczasowego nadzorcy sądowego w postępowaniu upadłościowym (od 23 grudnia 2015 roku), o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 109/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. , zarządcy przymusowego w postępowaniu upadłościowym ( od 11 stycznia 2016 roku) o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 2/2016 z dnia 12 stycznia 2016 a następnie zarządcy HAWE S.A. (od 07 marca 2016 roku) w postępowaniu restrukturyzacyjnym Spółki, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2016 z dnia 8 marca 2016 r.
Pozwany jako zarządca dłużnika w postępowaniu sanacyjnym dopuścił się szeregu zaniedbań, zaniechań i nieprawidłowości, w wyniku czego Spółka nie wykonała obowiązków sprawozdawczych i nie przekazała uprawnionym podmiotom informacji bieżących i okresowych. Pozwany nie dopilnował, aby HAWE przekazała Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: „Komisja”), spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za 2015 rok, raportu rocznego za 2015 rok, raportu kwartalnego za I kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku, skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2016 roku, skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok, raportu rocznego za 2016 rok oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku, w wyniku czego Komisja, 27 marca 2018 r. podjęła decyzję o ukaraniu Spółki karą pieniężną w wysokości 700 tysięcy złotych oraz bezterminowo wykluczyła akcje Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie
Spółka przedmiotowym pozwem dochodzi odszkodowania za szkodę wynikłą niewykonaniem przez Pozwanego stosownych obowiązków w zakresie sprawozdawczości i przekazywania informacji uprawnionych do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa podmiotom.
Nadto Spółka informuje iż przedmiotowy pozew o zapłatę 700.000 zł najprawdopodobniej nie będzie jedynym pozwem skierowanym przeciwko Pozwanemu. Obecnie Zarząd HAWE SA analizuje inne decyzje podjęte przez byłego zarządcę. Spółka nie wyklucza złożenia kolejnych pozwów w związku z analizowanymi nieprawidłowościami w działaniach Pana Wojciecha Makucia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-04-23 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki