REKLAMA

HANDLOWY: wyniki finansowe

2020-08-25 06:57
publikacja
2020-08-25 06:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_z_przegladu_SSF_Grupa_Kapitalowa_Banku_Handlowego_30062020_PL_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_JSF_Bank_Handlowy_30062020_PL_podpisane.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
02_Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_1_polrocze_2020_Final-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
01_Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_1_polrocze_2020_Final-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
03_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_I_polrocze_2020.final-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze 2019 półrocze / 2020 półrocze 2019
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 637 943 689 762 143 640 160 857
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 306 970 332 198 69 118 77 471
III. Zysk brutto 167 481 273 186 37 710 63 709
IV. Zysk netto 115 663 192 626 26 043 44 922
V. Całkowite dochody 380 600 208 215 85 697 48 557
VI. Zmiana stanu środków pieniężnych (1 464 254) (6 927 749) (329 694) (1 615 601)
VII. Aktywa razem* 60 892 888 51 978 543 13 634 771 12 205 834
VIII. Zobowiązania wobec banków* 2 514 776 2 125 495 563 094 499 118
IX. Zobowiązania wobec klientów* 45 888 443 39 787 802 10 275 066 9 343 149
X. Kapitał własny* 7 455 255 7 074 655 1 669 336 1 661 302
XI. Kapitał zakładowy* 522 638 522 638 117 026 122 728
XII. Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 57,06 54,15 12,78 12,63
XIV. Łączny współczynnik kapitałowy (w %)* 19,9 17,2 19,9 17,2
XV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 0,89 1,47 0,20 0,34
XVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 0,89 1,47 0,20 0,34
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 637 619 689 312 143 567 160 752
XVIII. Przychody z tytułu opłat i prowizji 284 569 314 710 64 074 73 393
XIX. Zysk brutto 162 136 271 802 36 507 63 386
XX. Zysk netto 111 874 191 545 25 190 44 670
XXI. Całkowite dochody 376 574 207 191 84 790 48 318
XXII. Zmiana stanu środków pieniężnych (1 464 219) (6 927 660) (329 686) (1 615 580)
XXIII. Aktywa razem* 60 776 629 51 897 712 13 608 739 12 186 853
XXIV. Zobowiązania wobec banków* 2 514 664 2 125 383 563 069 499 092
XXV. Zobowiązania wobec klientów* 45 958 383 39 849 772 10 290 726 9 357 702
XXVI. Kapitał własny* 7 400 277 7 023 703 1 657 026 1 649 337
XXVII. Kapitał zakładowy* 522 638 522 638 117 026 122 728
XXVIII. Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 56,64 53,76 12,68 12,62
XXX. Łączny współczynnik kapitałowy (w %)* 19,6 17,0 19,6 17,0
XXXI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 0,86 1,47 0,19 0,34
XXXII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 0,86 1,47 0,19 0,34
XXXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)** - 3,74 - 0,87
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoEndnoteText" align="justify">
<i><span><font size="3" face="Arial Narrow,sans-serif">*Porównywalne
dane bilansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku. Dodatkowe
informacje dotyczące kalkulacji zawarte są w nocie nr 5, w sekcji
„Adekwatność kapitałowa”. Kalkulacja łącznego współczynnika kapitałowego
na 30 czerwca 2020 nie była przedmiotem przeglądu ani badania przez
niezależnego biegłego rewidenta.</font></span></i><font size="3"><br/></font>
</p>
<i><span><font size="3" face="Arial Narrow,sans-serif">**Przedstawione
wskaźniki dotyczą odpowiednio: wypłaconej w 2019 roku dywidendy z podziału
zysku za 2018 roku. </font></span></i><br/><i><span><font size="3" face="Arial Narrow,sans-serif">***</font></span><font size="3" face="Arial Narrow,sans-serif"><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">Kursy
użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej wg średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2020 roku 4,466 zł
(na dzień 31 grudnia 2019 roku: 3,9213 zł; na dzień 30 czerwca 2019 roku:
4,2520 zł); pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania<br style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca I
półrocza 2020 roku</span><span>  </span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">4,44125
zł (I półrocza 2019</span><span> roku: 4,2880 zł).</span></font></i>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport_z_przegladu_SSF_Grupa Kapitałowa Banku Handlowego_30062020_PL_podpisane.pdfRaport_z_przegladu_SSF_Grupa Kapitałowa Banku Handlowego_30062020_PL_podpisane.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
Raport_z_przegladu_JSF_Bank Handlowy_30062020_PL_podpisane.pdfRaport_z_przegladu_JSF_Bank Handlowy_30062020_PL_podpisane.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku
02_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2020_Final-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf02_Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2020_Final-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2020 roku
01_Jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 półrocze 2020_Final-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf01_Jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 półrocze 2020_Final-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2020 roku
03_Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2020.final-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf03_Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2020.final-sig-sig-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2020 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-24 Sławomir S. Sikora Prezes Zarządu
2020-08-24 Natalia Bożek Wiceprezes Zarządu
2020-08-24 Maciej Kropidłowski Wiceprezes Zarządu
2020-08-24 Dennis Hussey Wiceprezes Zarządu
2020-08-24 Barbara Sobala Wiceprezes Zarządu
2020-08-24 James Foley Członek Zarządu
2020-08-24 Katarzyna Majewska Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki