REKLAMA

HANDLOWY: wyniki finansowe

2020-05-14 06:27
publikacja
2020-05-14 06:27
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20_q1pl-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
dane dotyczące skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z tytułu odsetek i o podobnym charakterze 352 834 338 705 80 257 78 809
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 161 823 155 731 36 809 36 235
III. Zysk brutto 34 638 102 954 7 879 23 955
IV. Zysk netto 26 359 59 499 5 996 13 844
V. Całkowite dochody 71 113 7 841 16 176 1 824
VI. Zmiana stanu środków pieniężnych (2 899 790) (6 877 857) (659 598) (1 600 320)
VII. Aktywa razem* 62 278 491 51 978 543 14 624 514 12 205 834
VIII. Zobowiązania wobec banków* 3 702 956 2 125 495 869 545 499 118
IX. Zobowiązania wobec klientów* 46 011 185 39 787 802 10 804 552 9 343 149
X. Kapitał własny* 7 145 768 7 074 655 1 569 705 1 661 302
XI. Kapitał zakładowy* 522 638 522 638 114 807 121 507
XII. Liczba akcji (w szt.)* 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)* 54,69 54,15 12,01 12,71
XIV. Łączny współczynnik wypłacalności (w %)* 17,0 17,2 17,0 17,2
XV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 0,20 0,46 0,04 0,11
XVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 0,20 0,46 0,04 0,11
dane dotyczące skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z tytułu odsetek 352 557 338 424 80 194 78 744
XVIII. Przychody z tytułu opłat i prowizji 150 422 146 423 34 216 34 069
XIX. Zysk brutto 30 842 102 782 7 015 23 915
XX. Zysk netto 23 440 59 485 5 332 13 841
XXI. Całkowite dochody 67 869 7 826 15 438 1 821
XXII. Zmiana stanu środków pieniężnych (2 899 799) (6 877 739) (659 600) (1 600 293)
XXIII. Aktywa razem* 62 192 943 51 897 712 14 604 425 12 186 853
XXIV. Zobowiązania wobec banków* 3 702 844 2 125 383 869 518 499 092
XXV. Zobowiązania wobec klientów* 46 103 699 39 849 772 10 826 277 9 357 702
XXVI. Kapitał własny* 7 091 572 7 023 703 1 557 800 1 632 926
XXVII. Kapitał zakładowy* 522 638 522 638 114 807 121 507
XXVIII. Liczba akcji (w szt.)* 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro)* 54,28 53,76 11,92 12,50
XXX. Łączny współczynnik wypłacalności (w %)* 16,7 17,0 16,7 17,0
XXXI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 0,18 0,46 0,04 0,11
XXXII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 0,18 0,46 0,04 0,11
XXXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)** - 3,74 - 0,87Porównywalne dane według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku.


** Zarząd
Banku zarekomendował pozostawienie całego zysku netto Banku za 2019 rok
niepodzielonym. Propozycja jest zgodna z zaleceniem Komisji Nadzoru
Finansowego, w związku z ogłoszonym w Polsce stanem pandemii oraz
możliwymi dalszymi negatywnymi konsekwencjami gospodarczymi tego stanu,
jak również ich spodziewanym wpływem na sektor bankowy. Przedstawione
wskaźniki za okres porównawczy dotyczą wypłaconej w 2019 roku dywidendy
z podziału zysku za 2018 rok.***
Kursy użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje sprawozdania z
sytuacji finansowej wg średniego
kursu NBP na dzień 31 marca 2020 roku – 4,3013 zł (na dzień 31 grudnia
2019 roku 4,2585 zł; na dzień 31 marca 2019 roku: 4,3013 zł); pozycje
rachunku zysków i strat, sprawozdaniaz całkowitych dochodów
oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg. kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca I kwartału
2020 roku – 4,3963 zł (I kwartału 2019 roku: 4,2978 zł).


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
20_q1pl-sig-sig.pdf20_q1pl-sig-sig.pdf SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU HANDLOWEGO W WARSZAWIE S.A. ZA I KWARTAŁ 2020 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-14 Urszula Lewińska Dyrektor Departamentu Sprawozdawczości Finansowej, Kontroli i Podatków
2020-05-14 Natalia Bożek Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki