50,8000 zł
-0,97% -0,5000 zł
Bank Handlowy w Warszawie SA (BHW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Grupa_Kapitalowa_Banku_Handlowego_w_Warszawie_S.A._Raport_z_przegladu_SSF_30062019_PL___B4842Q.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Bank_Handlowy_w_Warszawie_S.A._Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___B4842Q.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_za_1_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_1_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_I_polrocze_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2019 półrocze 2018 półrocze / 2019 półrocze 2018
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody z tytułu odsetek 641 125 618 310 149 515 145 845
II. Przychody z tytułu opłat i prowizji 332 198 323 199 77 471 76 235
III. Zysk brutto 273 186 427 063 63 709 100 734
IV. Zysk netto 192 626 328 212 44 922 77 418
V. Całkowite dochody 208 215 366 231 48 557 86 385
VI. Zmiana stanu środków pieniężnych (6 927 749) 44 396 (1 615 601) 10 472
VII. Aktywa razem* 51 477 163 49 304 714 12 106 576 11 466 213
VIII. Zobowiązania wobec banków* 4 337 702 1 402 233 1 020 156 326 101
IX. Zobowiązania wobec klientów* 37 013 996 38 334 345 8 705 079 8 914 964
X. Kapitał własny* 6 776 298 7 056 750 1 593 673 1 641 105
XI. Kapitał zakładowy* 522 638 522 638 122 916 121 544
XII. Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
XIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 51,86 54,01 12,20 12,56
XIV. Łączny współczynnik kapitałowy (w %)* 16,6 16,8 16,6 16,8
XV. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 1,47 2,51 0,34 0,59
XVI. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 1,47 2,51 0,34 0,59
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
XVII. Przychody z tytułu odsetek 640 675 617 812 149 410 145 728
XVIII. Przychody z tytułu opłat i prowizji 314 710 304 299 73 393 71 777
XIX. Zysk brutto 271 802 440 891 63 386 103 996
XX. Zysk netto 191 545 342 497 44 670 80 787
XXI. Całkowite dochody 207 191 380 542 48 318 89 761
XXII. Zmiana stanu środków pieniężnych (6 927 660) 44 399 (1 615 580) 10 473
XXIII. Aktywa razem* 51 171 020 49 242 024 12 034 577 11 451 633
XXIV. Zobowiązania wobec banków* 4 337 582 1 402 124 1 020 127 326 075
XXV. Zobowiązania wobec klientów* 37 047 918 38 395 885 8 713 057 8 929 276
XXVI. Kapitał własny* 6 725 576 7 007 052 1 581 744 1 629 547
XXVII. Kapitał zakładowy* 522 638 522 638 122 916 121 544
XXVIII. Liczba akcji (w szt.) 130 659 600 130 659 600 130 659 600 130 659 600
XXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 51,47 53,63 12,11 12,47
XXX. Łączny współczynnik kapitałowy (w %)* 16,3 16,5 16,3 16,5
XXXI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/euro) 1,47 2,62 0,34 0,62
XXXII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł/euro) 1,47 2,62 0,34 0,62
XXXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/euro)** 3,74 4,11 0,87 0,94
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoEndnoteText" align="justify">
<i><span><font size="3" face="Arial Narrow,sans-serif">*Porównywalne
dane bilansowe według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku. Dodatkowe
informacje dotyczące kalkulacji zawarte są w nocie nr 5, w sekcji
„Adekwatność kapitałowa”. Kalkulacja łącznego współczynnika kapitałowego
na 30 czerwca 2019 nie była przedmiotem przeglądu ani badania przez
niezależnego biegłego rewidenta.</font></span></i><font size="3"><br/></font>
</p>
<i><span><font size="3" face="Arial Narrow,sans-serif">**Przedstawione
wskaźniki dotyczą odpowiednio: wypłaconej w 2019 roku dywidendy z podziału
zysku za 2018 rok oraz wypłaconej w 2018 roku dywidendy z podziału zysku
za 2017 rok.***</font></span><font size="3" face="Arial Narrow,sans-serif"><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">Kursy
użyte do przeliczenia złotych na euro: pozycje sprawozdania z sytuacji
finansowej wg średniego kursu NBP na dzień 30 czerwca 2019 roku 4,2520 zł
(na dzień 31 grudnia 2018 roku: 4,3000 zł; na dzień 30 czerwca 2018 roku:
4,3616 zł); pozycje rachunku zysków i strat, sprawozdania<br style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną kursów NBP na koniec każdego miesiąca I
półrocza 2019 roku</span><span>  </span><span style="background-color: white; background-image: null; background-repeat: repeat; background-attachment: scroll; background-position: null">4,2880
zł (I półrocza 2018</span><span> roku: 4,2395 zł).</span></font></i>
</body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Grupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A._Raport_z_przegladu_SSF_30062019_PL___B4842Q.pdfGrupa Kapitałowa Banku Handlowego w Warszawie S.A._Raport_z_przegladu_SSF_30062019_PL___B4842Q.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku
Bank Handlowy w Warszawie S.A._Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___B4842Q.pdfBank Handlowy w Warszawie S.A._Raport_z_przegladu_JSF_30062019_PL___B4842Q.pdf Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego obejmującego okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2019.pdfSkonsolidowane sprawozdanie finansowe za 1 półrocze 2019.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.
za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2019 roku
Jednostkowe sprawozdanie finansowe 1 półrocze 2019.pdfJednostkowe sprawozdanie finansowe 1 półrocze 2019.pdf Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Banku Handlowego w Warszawie S.A. za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2019 roku
Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2019.pdfSprawozdanie z działalności za I półrocze 2019.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. w I półroczu 2019 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-21 Sławomir S. Sikora Prezes Zarządu
2019-08-21 Natalia Bożek Wiceprezes Zarządu
2019-08-21 Maciej Kropidłowski Wiceprezes Zarządu
2019-08-21 David Mouillé Wiceprezes Zarządu
2019-08-21 Barbara Sobala Wiceprezes Zarządu
2019-08-21 James Foley Członek Zarządu
2019-08-21 Katarzyna Majewska Członek Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.