REKLAMA
PIT 2023

GRUPA PRACUJ S.A.: wyniki finansowe

2023-11-23 06:30
publikacja
2023-11-23 06:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
23_11_22_GK_Grupa_Pracuj_Raport_3Q.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30
I. Przychody z umów z klientami 550 873 453 218 120 349 96 676
II. Zysk z działalności operacyjnej 223 715 207 393 48 875 44 239
III. Zysk przed opodatkowaniem 199 156 197 483 43 509 42 125
IV. Zysk netto przypadający na: 160 171 152 602 34 992 32 552
V. Właścicieli Jednostki Dominującej 157 436 155 421 34 395 33 153
VI. Udziały niekontrolujące 2 735 (2 819) 598 (601)
VII. Całkowite dochody ogółem przypadające na: 154 455 174 746 33 744 37 275
VIII. Właścicieli Jednostki Dominującej 151 720 177 483 33 146 37 859
IX. Udziały niekontrolujące 2 735 (2 737) 598 (584)
Przepływy pieniężne
X. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 263 488 186 147 57 564 39 707
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 476) (515 417) (3 818) (109 944)
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (180 975) 228 877 (39 537) 48 822
XIII. Przepływy pieniężne netto, razem 65 038 (100 393) 14 209 (21 415)
XIV. Sytuacja majątkowa na ostatni dzień raportowanego okresu 30 września 2023 31 grudnia 2022 30 września 2023 31 grudnia 2022
XV. Aktywa trwałe 794 064 800 157 171 297 170 613
XVI. Aktywa obrotowe 285 776 218 058 61 648 46 495
XVII. Aktywa razem 1 079 840 1 018 215 232 945 217 108
XVIII. Kapitał własny przypisany właścicielom Jednostki Dominującej 370 254 310 923 79 872 66 296
XIX. Kapitał udziałowców niekontrolujących 50 33 11 7
XX. Zobowiązania długoterminowe 288 357 341 119 62 205 72 735
XXI. Zobowiązania krótkoterminowe 421 179 366 140 90 857 78 070
XXII. Kapitał własny i zobowiązania razem 1 079 840 1 018 215 232 945 217 108


Pozycje dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych
dochodów oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną
kursów średnich ogłaszanych dla euro przez NBP obowiązujących na ostatni
dzień każdego miesiąca danego okresu sprawozdawczego. Kursy te wynosiły
odpowiednio: w okresie od 1 stycznia do 30 września 2023 roku 1 EUR =
4,5773 PLN, a w okresie od 1 stycznia do 30 września 2022 roku 1 EUR =
4,6880 PLN.


Pozycje dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono według średnich kursów euro ogłoszonych przez NBP
obowiązujących: na dzień 30 września 2023 roku 1 EUR = 4,6356 PLN, a na
dzień 31 grudnia 2022 roku 1 EUR = 4,6899 PLN.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
23_11_22_GK_Grupa Pracuj_Raport_3Q.pdf23_11_22_GK_Grupa Pracuj_Raport_3Q.pdf Skonsolidowany raport kwartalny za okres dziewięciu miesięcy zakończony 30 września 2023 roku Grupa Kapitałowa Grupa Pracuj S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-22 Przemysław Gacek Prezes Zarządu Przemysław Gacek
2023-11-22 Gracjan Fiedorowicz Członek Zarządu Gracjan Fiedorowicz
2023-11-22 Rafał Nachyna Członek Zarządu Rafał Nachyna
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki