3,8300 zł
0,26% 0,0100 zł
Grupa DUON SA (DUO)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
  (KOREKTA RAPORTU)
Raport_kwartalny_31_03_2016.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2016
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 1 kwartał roku obrotowego 2016 obejmujący okres
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania:
GRUPA DUON SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
GRUPA DUON S.A. Paliwowy (pal)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
62-081 Wysogotowo
(kod pocztowy) (miejscowość)
Serdeczna 8
(ulica) (numer)
061 66 41 850 061 66 41 851
(telefon) (fax)
duon@duon.pl www.duon.pl
(e-mail) (www)
526-285-77-50 140118693
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31
Dane skonsolidowane
Skonsolidowany rachunek zysków i strat
I. Przychody ze sprzedaży 242 838 237 576 55 636 56 662
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 911 10 329 3 187 2 464
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 12 372 6 594 2 835 1 573
IV. Zysk (strata) netto 10 195 5 610 2 336 1 338
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 10 135 5 571 2 322 1 329
VI. Zysk na akcję (PLN) 0,09 0,05 0,02 0,01
Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -25 057 -4 785 -5 741 -1 141
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 099 -1 597 -481 -381
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 30 221 5 545 6 924 1 322
X. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 065 -838 702 -200
Skonsolidowany bilans 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XI. Aktywa 441 062 416 524 103 332 97 741
XII. Zobowiązania długoterminowe 47 702 49 515 11 176 11 619
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 98 780 91 579 23 142 21 490
XIV. Kapitał własny 294 581 275 429 69 014 64 632
XV. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 291 613 272 522 68 319 63 950
Dane jednostkowe
Jednostkowy rachunek zysków i strat
XVI. Przychody ze sprzedaży 254 200 58 48
XVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -4 529 -481 -1 038 -115
XVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -3 385 662 -775 158
XIX. Zysk (strata) netto -2 762 596 -633 142
XX. Zysk na akcję (PLN) -0,02 0,01 0,00 0,00
Jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych
XXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 768 -378 -405 -90
XXII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - -951 - -227
XXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 7 054 -150 1 616 -36
XXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 5 286 -1 479 1 211 -353
Jednostkowy bilans 31.03.2016 31.12.2015 31.03.2016 31.12.2015
XXV. Aktywa 272 131 264 135 63 755 61 982
XXVI. Zobowiązania długoterminowe 29 952 30 172 7 017 7 080
XXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 403 2 027 1 032 476
XXVIII. Kapitał własny 237 775 231 936 55 706 54 426
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport kwartalny_31 03 2016.pdfRaport kwartalny_31 03 2016.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej DUON za 1 kwartał 2016 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2016-05-10 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2016-05-10 Michał Swół Wiceprezes Zarządu
2016-05-10 Krzysztof Noga Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.