Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_GPW_za_rok_zakonczony_31_grudnia__2019_-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Wybrane_skonolidowane_dane_finasnowe_GK_GPW_za_2019_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_GPW_w_Warszawie_w__2019_r_-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_Skonsolidowane-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_za_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Infomacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2019_r..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_sprawozdan_2019_przez_RG_do_publikacji.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Wybrane dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów, skonsolidowane, zgodne z MSSF
I. Przychody ze sprzedaży 336 081 346 781 78 195 81 360
II. Rynek finansowy 184 990 191 852 43 041 45 011
III. Przychody z obsługi obrotu 117 455 124 280 27 328 29 158
IV. Przychody z obsługi emitentów 19 629 22 805 4 567 5 350
V. Sprzedaż informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych 47 906 44 767 11 146 10 503
VI. Rynek towarowy 149 940 153 555 34 886 36 026
VII. Przychody z obsługi obrotu 75 167 78 547 17 489 18 428
VIII. Prowadzenie RŚP 27 815 28 696 6 472 6 733
IX. Rozliczenia transakcji 46 270 45 862 10 765 10 760
X. Przychody ze sprzedaży informacji 688 450 160 106
XI. Przychody pozostałe 1 151 1 374 268 322
XII. Koszty działalności operacyjnej 181 149 173 812 42 147 40 779
XIII. Pozostałe przychody 6 616 2 703 1 539 634
XIV. Zysk z tytułu odwrócenia odpisu na utratę wartości należności / (Strata) z tytułu utraty wartości należności (1 901) (3 153) (442) (740)
XV. Pozostałe koszty 3 345 2 314 778 543
XVI. Zysk z działalności operacyjnej 156 302 170 205 36 366 39 933
XVII. Przychody finansowe 8 911 8 527 2 073 2 001
XVIII. Koszty finansowe 25 549 9 021 5 944 2 116
XIX. Zysk z działalności inwestycyjnej/(strata) z tytułu utraty wartości inwestycji w inne jednostki (1 089) 45 771 (253) 10 739
XX. Udział w zyskach/(stratach) jednostek wycenianych metodą praw własności 11 262 10 553 2 620 2 476
XXI. Zysk przed opodatkowaniem 149 837 226 035 34 862 53 031
XXII. Podatek dochodowy 30 503 42 334 7 097 9 932
XXIII. Zysk netto za okres 119 334 183 701 27 765 43 099
XXIV. Podstawowy/rozwodniony zysk na akcję[2] (w PLN, EUR) 2,84 4,38 0,66 1,03
XXV. EBITDA[3] 193 220 201 977 44 956 47 387
[1] Wykorzystano średnią kursu EUR/PLN za okres 12 miesięcy publikowaną przez Narodowy Bank Polski (odpowiednio: 1 EUR = 4,2980 PLN w 2019 r. oraz 1 EUR = 4,2623 PLN w 2018 r.).
[2] Obliczony w oparciu o całkowity zysk netto.
[3] EBITDA = zysk z działalności operacyjnej + amortyzacja.
XXVI. Wybrane dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowane, zgodne z MSSF Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XXVII. 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
XXVIII. Aktywa trwałe 590 114 580 501 138 573 135 000
XXIX. Rzeczowe aktywa trwałe 101 968 108 158 23 945 25 153
XXX. Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 22 725 - 5 336 -
XXXI. Wartości niematerialne 246 649 254 564 57 919 59 201
XXXII. Inwestycje w jednostkach wycenianych metodą praw własności 210 327 207 267 49 390 48 202
XXXIII. Inwestycje w jednostkach zależnych wyłączonych z konsolidacji 4 000 - 939 -
XXXIV. Należności z tytułu subleasingu 523 - 123 -
XXXV. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 464 666 109 155
XXXVI. Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez inne całkowite dochody 120 101 28 23
XXXVII. Rozliczenia międzyokresowe aktywów 2 043 5 523 480 1 284
XXXVIII. Inne aktywa długoterminowe 1 295 4 222 304 982
XXXIX. Aktywa obrotowe 666 680 636 942 156 553 148 126
XL. Zapasy 47 64 11 15
XLI. Należności z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych 4 132 - 970 -
XLII. Należności handlowe oraz pozostałe należności 45 232 69 437 10 622 16 148
XLIII. Należności z tytułu subleasingu 190 - 45 -
XLIV. Aktywa z tytułu świadczonych usług 2 415 1 215 567 283
XLV. Aktywa finansowe wyceniane wg zamortyzowanego kosztu 328 998 377 502 77 257 87 791
XLVI. Inne aktywa krótkoterminowe 4 382 - 1 029 -
XLVII. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 281 284 188 724 66 052 43 889
XLVIII. AKTYWA RAZEM 1 256 794 1 217 443 295 126 283 126
XLIX. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 872 881 887 210 204 974 206 328
L. Udziały niekontrolujące 605 590 142 137
LI. Zobowiązania długoterminowe 283 502 269 026 66 573 62 564
LII. Zobowiązania krótkoterminowe 99 807 60 617 23 437 14 097
LIII. KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM 1 256 794 1 217 443 295 126 283 126
[1] Wykorzystano średnie kursy EUR/PLN Narodowego Banku Polskiego w dniach 31.12.2019 r. (1 EUR = 4,2585 PLN)
LIV. Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej Stan na dzień Stan na dzień
LV. 31 grudnia 2019 31 grudnia 2018
LVI. Rentowność EBITDA (EBITDA/ Przychody ze sprzedaży) 57,5% 58,2%
LVII. Rentowność działalności operacyjnej (Zysk z działalności operacyjnej/ Przychody ze sprzedaży) 46,5% 49,1%
LVIII. Stopa zwrotu z kapitałów własnych (ROE) (Zysk netto za okres ostatnich 12 m-cy/ Średnia wartość kapitału własnego na początek i na koniec okresu ostatnich 12 m-cy) 13,6% 21,8%
LIX. "Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (Zobowiązania oprocentowane[1]/ Kapitał własny)" 30,6% 27,7%
[1]zobowiązania z tytułu odsetek oraz z tytułu zwrotu kapitału pożyczkowego
<html>
<head>

</head>
<body>
<p>
<font face="Times New Roman"></font>
</p>
</body>
</html>
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_GPW_za_rok_zakonczony_31_grudnia_ 2019 -sig.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_GPW_za_rok_zakonczony_31_grudnia_ 2019 -sig.pdf Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_Grupy_Kapitalowej_GPW_za_rok_zakonczony_31_grudnia_ 2019
Wybrane skonolidowane dane finasnowe GK GPW za 2019 r.pdfWybrane skonolidowane dane finasnowe GK GPW za 2019 r.pdf Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_GK_GPW_za_ 2019_r.
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_GPW_w_Warszawie_w_ 2019_r -sig.pdfSprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_GPW_w_Warszawie_w_ 2019_r -sig.pdf Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_GK_GPW_w_Warszawie_w_ 2019_r
Oświadczenie Zarządu_Skonsolidowane-sig.pdfOświadczenie Zarządu_Skonsolidowane-sig.pdf Oswiadczenie Zarzadu Skonsolidowane
Sprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_za_2019_r..pdfSprawozdanie_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_badania_za_2019_r..pdf Sprawozdanie niezeleznego bieglego rewidenta z badania za 2019
Infomacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdfInfomacja_Zarzadu_w_sprawie_wyboru_firmy_audytorskiej.pdf Informacja Zarzadu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Oswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2019 r..pdfOswiadczenie_Rady_Nadzorczej_w_sprawie_funkcjonowania_Komitetu_Audytu_2019 r..pdf Oswiadczenie Rady Gieldy w sprawie funkcjonowania Komitetu Audytu
Ocena sprawozdań 2019 przez RG_do publikacji.pdfOcena sprawozdań 2019 przez RG_do publikacji.pdf Ocena Rady Nadzorczej dotyczaca sprawozdan za 2019

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-07 Marek Dietl Prezes Zarządu
2020-04-07 Jacek Fotek Wiceprezes Zarządu
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-07 Piotr Kajczuk Dyrektor Działu Finansowego
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.