REKLAMA

GPW: w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI

2017-05-22 14:34
publikacja
2017-05-22 14:34

Uchwała Nr 504/2017 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI

§ 1

W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia

o ogłoszeniu upadłości spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI, Zarząd Giełdy działając na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, postanawia wykluczyć z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect akcje spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI, oznaczone kodem "PLAGROM00013".

§ 2

Na podstawie § 12 ust. 3 i § 12a ust. 4 zdanie drugie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu obrót akcjami spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI, o których mowa w § 1, podlega zawieszeniu do czasu upływu terminów, o których mowa

w § 12a ust. 4 zdanie pierwsze tego Regulaminu.

§ 3

Na podstawie § 25 ust. 9 i 10 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, co następuje:

1) zlecenia maklerskie na akcje spółki AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI, o których mowa w § 1, przekazane w alternatywnym systemie obrotu, a nie zrealizowane

do dnia 23 maja 2017 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu;

2) począwszy od dnia 24 maja 2017 r. zlecenia maklerskie na akcje spółki

AGROMA S.A. W UPADŁOŚCI, o których mowa w § 1, nie będą przyjmowane.

§ 4

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24 maja 2017 r., z zastrzeżeniem ust. 2 oraz

§ 12a ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

2. Postanowienia § 3 pkt 1) niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem podjęcia.

3. Informacja o dniu wykluczenia zostanie podana przez Giełdę do publicznej wiadomości w drodze komunikatu zamieszczonego na stronie internetowej rynku NewConnect najpóźniej w dniu poprzedzającym ten dzień, z zastrzeżeniem

§ 12a ust. 4 zdanie pierwsze Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Organizator Alternatywnego Systemu wyklucza instrumenty finansowe z obrotu

w alternatywnym systemie, po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości emitenta albo postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości z powodu braku środków w majątku emitenta na zaspokojenie kosztów postępowania lub z powodu tego, że majątek emitenta wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów.

Odnosząc się do powyższego, Zarząd Giełdy zauważa, co następuje:

W dniu 5 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X Wydział Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki AGROMA S.A. z siedzibą w Warszawie.

Z informacji uzyskanych przez Giełdę z ww. Sądu, postanowienie o ogłoszeniu upadłości spółki AGROMA S.A. stało się prawomocne z dniem 23 listopada 2016 r.

W związku z powyższym w dniu 23 maja 2017 r. upływa 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki AGROMA S.A.

W UPADŁOŚCI.

Mając na uwadze powyższe, Zarząd postanowił jak w uchwale.

kom abs

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Do zdobycia aż 360 zł z Kontem 360° Banku Millennium!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki