REKLAMA

GPW: w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 956/2018 w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki PROVECTA IT S.A.

2018-10-31 18:50
publikacja
2018-10-31 18:50

Uchwała Nr 1103/2018 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2018 r. w sprawie utrzymania w mocy Uchwały Nr 956/2018 Zarządu Giełdy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki PROVECTA IT S.A.

§ 1

Zarząd Giełdy, działając na podstawie § 12a ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, po ponownym rozpoznaniu sprawy wykluczenia akcji spółki PROVECTA IT S.A. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect oraz po zapoznaniu się z opinią Rady Giełdy w przedmiotowej sprawie, postanawia utrzymać w mocy Uchwałę Nr 956/2018 Zarządu Giełdy z dnia 13 września 2018 r. w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki PROVECTA IT S.A.

§ 2

1. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Zgodnie z § 12a ust. 4 zdanie pierwsze in fine Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wykluczenie akcji spółki PROVECTA IT S.A. z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect nastąpi z upływem 5 dni roboczych od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.

3. Zgodnie z § 12a ust. 4 zdanie drugie Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, do czasu upływu terminu, o którym mowa w ust. 2, obrót akcjami spółki PROVECTA IT S.A. w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect podlega zawieszeniu.

UZASADNIENIE

W dniu 21 września 2018 r. spółka PROVECTA IT S.A. ("Spółka", "Emitent"), działając na podstawie § 12a ust. 2 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ("Regulamin ASO"), złożyła do GPW wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy wykluczenia jej akcji z alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect ("Wniosek"), dokonanego Uchwałą Nr 956/2018 Zarządu Giełdy

z dnia 13 września 2018 r.

Odnosząc się do informacji przedstawionych przez Emitenta we wniosku

o ponowne rozpoznanie, Zarząd Giełdy zauważa, co następuje:

1. Emitent wskazuje, iż "... aktualnie jest w procesie intensywnego uzupełniania zaległości związanych z brakami komunikatów w zakresie swojej informacji finansowej.". Jednocześnie Emitent we Wniosku wskazuje na opublikowane raporty kwartalne, w tym raporty:

- nr 6/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r. - raporty kwartalne za III i IV kwartał roku 2017;

- nr 7/2018 z dnia 18 września 2018 r. - raport kwartalny za I kwartał roku 2018;

- nr 8/2018 z dnia 18 września 2018 r. - raport kwartalny za II kwartał roku 2018.

Dodatkowo, zgodnie z informacją przedstawioną przez Emitenta we Wniosku, na datę jego złożenia, trwały intensywne prace nad opublikowaniem zaległych sprawozdań rocznych za rok 2016 oraz 2017, a także opublikowaniem skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku 2016. Celem wskazanym przez Emitenta było, aby do dnia 18 października 2018 r. nastąpiła publikacja jego wszelkich zaległych raportów finansowych.

2. Emitent, ponadto wskazuje we Wniosku na intensywne prace nad nową strategią wspólnie z nowym inwestorem, z którym został podpisany list intencyjny, o którym Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2018 z dnia 16 maja 2018 r.

Zdaniem Emitenta, Zarząd Giełdy podejmując uchwałę o wykluczeniu akcji spółki PROVECTA IT S.A. z obrotu w alternatywnym systemie na rynku NewConnect "... blokuje Spółce możliwość prowadzenia dalszych prac

z inwestorem oraz wyczyszczenia wszelkich zaległości informacyjnych.

Jak również znaczącego poprawienia polityki informacyjnej związanej

z bieżącym funkcjonowaniem Emitenta. Działania te mają przełożyć

się na odbudowanie zaufania spółki wśród jej akcjonariuszy, a także wzrost

jej wartości.".

Odnosząc się do wskazanych powyżej okoliczności i argumentów podnoszonych we Wniosku przez Emitenta, Zarząd Giełdy zauważa, co następuje:

Ad 1.

Zarząd Giełdy zwraca uwagę, że Emitent we Wniosku datowanym na dzień

21 września 2018 r., zadeklarował publikację zaległych raportów okresowych do dnia 18 października 2018 r. Powyższa deklaracja mogła budzić uzasadnione wątpliwości Giełdy co do wiarygodności Emitenta w tym zakresie, szczególnie mając na uwadze fakt, iż na dzień jej złożenia nie została jeszcze zawarta umowa z biegłym rewidentem w przedmiocie badania sprawozdań finansowych (umowa taka została zawarta dopiero w dniu 2 października

2018 r.).

Ostatecznie powyższe wątpliwości potwierdził fakt, iż do dnia podjęcia niniejszej uchwały Spółka nie wypełniła złożonych deklaracji i nie opublikowała wszystkich zaległych raportów okresowych, w tym:

- skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku 2016, którego termin publikacji minął w dniu 14 listopada 2016 r. (23 miesiące opóźnienia);

- raportu rocznego za rok obrotowy 2016, którego termin publikacji minął

w dniu 30 maja 2017 r. (15 miesięcy opóźnienia);

- raportu rocznego za rok obrotowy 2017, którego termin publikacji minął

w dniu 1 czerwca 2018 r. (4 miesiące opóźnienia).

Dodatkowo, w tym miejscu należy podkreślić, iż zaległe raporty kwartalne

za III i IV kwartał roku 2017 Spółka opublikowała dopiero w dniu 8 sierpnia 2018 r., a więc z wielomiesięcznym opóźnieniem, zaś raporty kwartalne

za I i II kwartał roku 2018 zostały przez Spółkę opublikowane dopiero w dniu

18 września 2018 r., tj. już po podjęciu przez Zarząd Giełdy decyzji w sprawie wykluczenia akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect.

W powyższym kontekście Zarząd Giełdy wskazuje, iż nieopublikowanie przez spółkę PROVECTA IT S.A., jako emitenta instrumentów finansowych notowanych na rynku NewConnect, raportów okresowych w terminach

i na warunkach obowiązujących na tym rynku, stanowi istotne naruszenie przepisów Regulaminu ASO. Zarząd Giełdy zwraca przy tym uwagę, że przepisy Regulaminu ASO nie przewidują sytuacji, w której jakiekolwiek szczególne okoliczności lub zdarzenia powodowałyby możliwość wydłużenia maksymalnego terminu publikacji raportu okresowego.

Dodatkowo Zarząd Giełdy zwraca uwagę, że dane finansowe Spółki nie były poddawane badaniu przez biegłego rewidenta od ponad dwóch lat, a tym samym w ocenie Zarządu Giełdy nie ma pewności co do rzetelności danych finansowych zaprezentowanych w opublikowanych już raportach kwartalnych. Ostatni raport okresowy zawierający zbadane przez biegłego rewidenta dane finansowe został opublikowany przez Spółkę w dniu 16 czerwca 2016 r.

i zawierał dane za rok obrotowy 2015.

Dodatkowo, ostatni opublikowany raport kwartalny, tj. raport za II kwartał roku 2018 wskazywał, że spółka PROVECTA IT S.A. w roku 2018

nie odnotowała przychodów operacyjnych oraz że nie zatrudnia żadnych pracowników, a także nie ujawniła informacji jakiego rodzaju działalność jest przez nią prowadzona lub będzie prowadzona.

Mając na uwadze powyższe zapewnienia Emitenta wprost przez niego ujawnione we Wniosku, co do zaangażowania się Spółki w proces intensywnego uzupełniania jej zaległości związanych z brakami komunikatów

w zakresie informacji finansowej, nie znajdują zatem w ocenie Zarządu Giełdy uzasadnienia.

Ad 2.

Wbrew zapewnieniom Emitenta zawartym we Wniosku, należy uznać

za wątpliwe informacje o intensywnie prowadzonych przez Spółkę pracach

z nowym inwestorem, z którym podpisany został list intencyjny. Spółka w dniu 16 maja 2018 r. opublikowała raport bieżący, w którym poinformowała

o zawarciu listu intencyjnego ze spółką AMIR SP. Z O.O. Zgodnie z tym raportem bieżącym, Spółka wskazuje, iż celem zawartego listu intencyjnego jest: "... wspólne opracowanie warunków przejęcia przez Spółkę firmy AMIR

Sp. z o.o. a następnie wspólne budowanie wartości. Spółka Amir Sp. z o.o. zajmuje się produkcją oraz sprzedażą zniczy i świec stołowych. Podpisanie listu intencyjnego jest elementem budowania nowej wartości biznesowej spółki Provecta IT S.A.".

W kontekście powyższego, Zarząd Giełdy wskazuje, iż do dnia podjęcia niniejszej uchwały informacja ta nie została zaktualizowana przez Emitenta. Natomiast ostatni opublikowany raport kwartalny za II kwartał roku 2018

nie zawiera żadnych informacji na temat rozmów prowadzonych z inwestorem,

o którym mowa we Wniosku. Podobnie, w samym Wniosku, Spółka

nie przedstawiła żadnych szczegółowych informacji potwierdzających prowadzone prace, jak również wskazujących na poziom ich zaawansowania.

Reasumując, Zarząd Giełdy nie podziela stanowiska Emitenta, jakoby Giełda podejmując decyzję o wykluczeniu akcji Emitenta z obrotu na rynku NewConnect, blokowała Spółce możliwość prowadzenia dalszych prac

z inwestorem oraz możliwość uporządkowania wszelkich zaległości informacyjnych tej spółki. Przede wszystkim jednak należy podkreślić,

że kwestia ta pozostaje bez wpływu na ocenę nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez Emitenta, czyli na ocenę okoliczności, które stanowiły jedną z podstaw podjęcia przez Zarząd Giełdy decyzji o wykluczeniu akcji tej Spółki z obrotu.

Mając na względzie powyższe ustalenia, w tym zwłaszcza fakt,

że dotychczasowy sposób wykonywania przez Emitenta obowiązków informacyjnych nie spełnia wymogów, jakich należy zasadnie oczekiwać

od spółek publicznych notowanych w alternatywnym systemie obrotu, Zarząd Giełdy podtrzymuje swoje stanowisko, że dotychczasowe nieprawidłowości

w zakresie wykonywania przez spółkę PROVECTA IT S.A obowiązków informacyjnych należy uznać za uporczywe naruszanie przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu.

Dodatkowo, sposób wykonywania obecnie przez spółkę PROVECTA IT S.A. powyższych obowiązków nadal nie wykazuje, w ocenie Zarządu Giełdy, wymaganej poprawy, pomimo wielokrotnego zastosowania wobec tej spółki środków dyscyplinujących.

Okoliczności te nie mogą pozostać bez wpływu na ocenę funkcjonowania Emitenta, jako spółki publicznej notowanej na rynku NewConnect. Przeciwnie, okoliczności te wskazują na fakt, że spółka PROVECTA IT S.A.

w dalszym ciągu nie zapewnia inwestorom właściwego dostępu do istotnych informacji na temat swojej sytuacji gospodarczej, majątkowej i finansowej,

co zagraża bezpieczeństwu obrotu instrumentami tej spółki na tym rynku

i interesowi uczestników tego obrotu.

Reasumując, w ocenie Zarządu Giełdy wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy wykluczenia akcji spółki PROVECTA IT S.A. z obrotu na rynku NewConnect

nie wskazuje na nowe istotne okoliczności, które mogłyby stanowić podstawę do zmiany decyzji o wykluczeniu tych akcji z obrotu. Jednocześnie w kontekście analizy wskazanych powyżej okoliczności, Zarząd Giełdy podtrzymuje swoje stanowisko i uznaje, że wzgląd na bezpieczeństwo obrotu oraz interes inwestorów, a ponadto okoliczność uporczywego naruszania przez spółkę PROVECTA IT S.A. przepisów obowiązujących w alternatywnym systemie obrotu w pełni uzasadniają wykluczenie akcji tej spółki z obrotu na rynku NewConnect.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Giełdy uznał za zasadne utrzymanie

w mocy Uchwały Nr 956/2018 Zarządu Giełdy z dnia 13 września 2018 r.

w sprawie wykluczenia z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki

PROVECTA IT S.A.

Dlatego też, po zapoznaniu się z pozytywną opinią Rady Giełdy

w przedmiocie utrzymania w mocy decyzji o wykluczeniu z obrotu na rynku NewConnect akcji spółki PROVECTA IT S.A., Zarząd Giełdy postanowił

jak w uchwale.

kom abs/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki