REKLAMA
RPP

GPW: Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie

2022-10-19 18:13
publikacja
2022-10-19 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_GPW_jednolity_pl_10_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Statut_GPW_jednolity_ang_10_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 26 / 2022
Data sporządzenia: 2022-10-19
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Przyjęcie jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie („Spółka”, „GPW”) informuje, w nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 22/2022 z dnia 23 sierpnia 2022 roku, że Rada Nadzorcza Spółki na podstawie §18 ust. 5 Statutu Spółki przyjęła jednolity tekst Statutu, który stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Tekst jednolity Statutu Spółki zawiera zmiany przyjęte uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW nr 20 w dniu 23 czerwca 2022 r., zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 19 sierpnia 2022 r.

Podstawa prawna: § 6 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Statut GPW_jednolity_pl_10_2022.pdfStatut GPW_jednolity_pl_10_2022.pdf Statut Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie – tekst jednolity
Statut GPW_jednolity_ang_10_2022.pdfStatut GPW_jednolity_ang_10_2022.pdf Articles of Association of the Warsaw Stock Exchange – consolidated text

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No 26/2022Date: 19 October 2022Topic:
Approval of the consolidated text of the Articles of Association by the
Warsaw Stock Exchange Supervisory BoardLegal basis: Article 56(1)(2)
of the Offering Act – current and periodic informationContent:The
Warsaw Stock Exchange (“the Company” or “GPW”) hereby announces, further
to Current Report No 22/2022 of 23 August 2022, that the Company’s
Supervisory Board acting pursuant to § 18(5) of the Company’s Articles
of Association has approved the consolidated text of the Company’s
Articles of Association attached hereto. The consolidated text of the
Company’s Articles of Association incorporates the amendments approved
in Resolution No 20 of GPW’s Ordinary General Meeting of 23 June 2022,
registered by the Registration Court for the City of Warsaw, 12th
Commercial Division of the National Court Register, on 19 August 2022.Legal
basis:§ 6(4) of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 on current and periodic information provided by issuers of
securities and on conditions under which information required by legal
regulations of a third country may be recognised as equivalent.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-10-19 Marek Dietl Prezes Zarządu
2022-10-19 Izabela Olszewska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki