GPW: Informacja o śmierci członka Rady Nadzorczej

2020-07-06 13:35
publikacja
2020-07-06 13:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-07-06
Skrócona nazwa emitenta
GPW
Temat
Informacja o śmierci członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”, „Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym powzięła informację o śmierci członka Rady Giełdy Pana Eugeniusza Szumiejko. Pan Eugeniusz Szumiejko pełnił funkcję Członka Rady Giełdy od dnia 22 lutego 2017 roku.

W związku z powyższym Zarząd Giełdy informuje, że w skład Rady Giełdy wchodzi obecnie 6 członków. Skład ten spełnia wymóg dotyczący minimalnego składu Rady Nadzorczej w spółce publicznej określony w art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz w § 13 ust. 2 Statutu Spółki i Rada Giełdy jest zdolna do podejmowania wszelkich czynności przewidzianych przez prawo oraz Statut.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No 18/2020Date: 6 July 2020Topic: Information
about death of a member of Supervisory BoardLegal basis: Article
56.1(2) of the Act on Public Offering – current and periodic informationContent:The
Warsaw Stock Exchange (“Exchange”, “Company”) informs that today it has
become aware of the death of a member of Exchange Supervisory Board –
Eugeniusz Szumiejko. Mr. Eugeniusz Szumiejko served as a Member of the
Exchange Supervisory Board from February 22, 2017.Further to the
foregoing, the Exchange Management Board announces that the Exchange
Supervisory Board is currently composed of six members. The composition
meets the requirements concerning the minimum number of members of the
Supervisory Board of a public company laid down in Article 385(1) of the
Commercial Companies Code and Article 13(2) of the Company’s Articles of
Association, and the Exchange Supervisory Board is capable of doing all
things provided for in laws and the Articles of Association.Legal
basis: § 5 (4) of the Regulation of the Minister of Finance of March 29,
2018 regarding current and periodic information provided by issuers of
securities and conditions for recognizing as equivalent information
required by the laws of a non-member state.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-06 Piotr Borowski Członek Zarządu
2020-07-06 Dariusz Kułakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki