REKLAMA
PIT 2023

GOBARTO SA: wyniki finansowe

2023-08-30 17:16
publikacja
2023-08-30 17:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GOBARTO_SA_SSF_2023-06-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GOBARTO_SA_SSF_2023-06-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GOBARO_SA_SZzDG_2023-08-30_pl.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GOBARO_SA_SZzDG_2023-08-30_pl.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skrocone_JSF_Gobarto.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skrocone_JSF_Gobarto.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skrocone_SSF_GK_Gobarto.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skrocone_SSF_GK_Gobarto.xhtml.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 660 898 1 157 961 360 047 249 415
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 86 870 18 855 18 832 4 061
III. Zysk (strata) brutto 74 216 10 087 16 088 2 173
IV. Zysk (strata) netto 71 394 9 345 15 477 2 013
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -28 131 5 409 -6 098 1 165
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 075 -2 514 -883 -541
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 25 971 -4 750 5 630 -1 023
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -6 235 -1 855 -1 352 -400
IX. 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022
X. Aktywa, razem 1 215 169 1 096 281 273 053 233 754
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 690 716 640 518 155 207 136 574
XII. Zobowiązania długoterminowe 163 005 161 133 36 628 34 357
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe 527 711 479 385 118 579 102 216
XIV. Kapitał własny 524 453 455 763 117 847 97 180
XV. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 62 468 59 277
XVI. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 0 0 0 0
XVII. Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 2,57 0,34 0,56 0,07
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 18,87 16,39 4,24 3,50
XX. WYBRANE DAN FINANSOWE półrocze/2023 półrocze/2022 półrocze/2023 półrocze/2022
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 513 610 1 033 138 328 118 222 530
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7 569 9 858 1 641 2121
XXIII. Zysk (strata) brutto 9 362 15 298 2 029 3292
XXIV. Zysk (strata) netto 8 642 14776 1 873 3 180
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -33 647 -5 367 -7 294 -1 155
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 6 897 8 601 1 495 1 851
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 27 666 -2 669 5 997 -574
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 916 565 199 122
XXIX. 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022 30 czerwca 2023 31 grudnia 2022
XXX. Aktywa, razem 744 537 673 618 167 300 143 632
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 423 256 360 208 95 107 76 805
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 35 877 36 955 8 062 7 880
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 374 557 309 809 84 164 66 059
XXXIV. Kapitał własny 321 281 313 410 72 193 66 827
XXXV. Kapitał zakładowy 278 002 278 002 62 468 59 277
XXXVI. Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży 0 0 0 0
XXXVII. Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
XXXVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/ EUR) 0,31 0,53 0,07 0,11
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 11,56 11,27 2,60 2,40


Do przeliczania pozycji
bilansowych w sprawozdaniu finansowym przyjęto średni kurs NBP z
ostatniego dnia roboczego w poszczególnych okresach:


4,4503 EUR/PLN  z dnia 30
czerwca 2023 roku4,6806 EUR/PLN z dnia 30 czerwca
2022 roku


4,6899 EUR/PLN z dnia 31 grudnia
2022 roku


Dla przeliczenia poszczególnych
pozycji w rachunku zysków i strat oraz dla przepływów pieniężnych
zastosowano średnie roczne kursy:


4,6130 EUR/PLN za okres od 1
stycznia do 30 czerwca 2023 roku


4,6427 EUR/PLN za okres od 1
stycznia do 30 czerwca 2022 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
GOBARTO_SA_SSF_2023-06-30_pl.xhtmlGOBARTO_SA_SSF_2023-06-30_pl.xhtml Skonsolidowany raport półroczny Grupy Gobarto
GOBARTO_SA_SSF_2023-06-30_pl.xhtml.XAdESGOBARTO_SA_SSF_2023-06-30_pl.xhtml.XAdES Skonsolidowany raport półroczny Grupy Gobarto_plik z podpisem
GOBARO_SA_SZzDG_2023-08-30_pl.xhtmlGOBARO_SA_SZzDG_2023-08-30_pl.xhtml Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gobarto
GOBARO_SA_SZzDG_2023-08-30_pl.xhtml.XAdESGOBARO_SA_SZzDG_2023-08-30_pl.xhtml.XAdES Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Gobarto_plik z podpisem
Raport_z_przegladu_skrocone_JSF_Gobarto.xhtmlRaport_z_przegladu_skrocone_JSF_Gobarto.xhtml Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
Raport_z_przegladu_skrocone_JSF_Gobarto.xhtml.XAdESRaport_z_przegladu_skrocone_JSF_Gobarto.xhtml.XAdES Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego_plik z podpisem
Raport_z_przegladu_skrocone_SSF_GK_Gobarto.xhtmlRaport_z_przegladu_skrocone_SSF_GK_Gobarto.xhtml Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Raport_z_przegladu_skrocone_SSF_GK_Gobarto.xhtml.XAdESRaport_z_przegladu_skrocone_SSF_GK_Gobarto.xhtml.XAdES Raport biegłego rewidenta z przeglądu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego_plik z podpisem

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-08-30 Marcin Śliwiński Prezes Zarządu
2023-08-30 Rafał Oleszak Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki