REKLAMA
PIT 2023

GETIN: wyniki finansowe

2023-11-16 07:52
publikacja
2023-11-16 07:52
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SF2023Q3_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SzDz2023_Q3_PL.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego 3 kwartały 2023 3 kwartały 2022 3 kwartały 2023 3 kwartały 2022
Wynik z tytułu odsetek - działalność kontynuowana 128 654 179 030 28 107 38 189
Wynik z tytułu prowizji i opłat - działalność kontynuowana 9 334 11 727 2 039 2 501
Wynik z działalności operacyjnej - działalność kontynuowana 13 907 (201 709) 3 038 (43 027)
Zysk (strata) brutto - działalność kontynuowana 13 907 (201 709) 3 038 (43 027)
Zysk (strata) netto - działalność kontynuowana 4 836 (204 061) 1 057 (43 528)
Zysk (strata) netto - działalność zaniechana - 2 915 - 622
Zysk (strata) netto ogółem 4 836 (201 146) 1 057 (42 907)
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 4 836 (200 860) 1 057 (42 846)
- z działalności kontynuowanej 4 836 (204 061) 1 057 (43 528)
- z działalności zaniechanej - 3 201 - 683
Zysk (strata) netto przypadający na udziały niekontrolujące - (286) - (61)
- z działalności kontynuowanej - - - -
- z działalności zaniechanej - (286) - (61)
Zysk (strata) na akcję -podstawowy (w zł/ EURO) 0,03 (1,06) 0,01 (0,23)
Zysk (strata) na akcję -rozwodniony (w zł/ EURO) 0,03 (1,06) 0,01 (0,23)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 39 593 12 915 8 650 2 755
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 11 335 77 633 2 476 16 560
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (112 924) (3 917) (24 670) (836)
Przepływy pieniężne razem przed skutkami zmiany kursów (61 996) 86 631 (13 544) 18 479
30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa ogółem 587 452 691 288 126 726 147 399
Zobowiązania ogółem 484 105 475 480 104 432 101 384
Zobowiązania wobec klientów 451 981 448 792 97 502 95 693
Kapitał własny ogółem 103 347 215 808 22 294 46 015
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 103 347 215 808 22 294 46 015
Udziały niekontrolujące - - - -
Kapitał zakładowy 18 977 18 977 4 094 4 046
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------- ---------------------------- --------------------------- ----------------------------
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 3 kwartały 2023 3 kwartały 2022 3 kwartały 2023 3 kwartały 2022
Przychody ogółem 5 528 16 121 1 208 3 439
Zysk (strata) brutto (3 005) (204 518) (657) (43 626)
Zysk (strata) netto (3 323) (202 692) (726) (43 236)
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,02) (1,07) (0,00) (0,23)
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR) (0,02) (1,07) (0,00) (0,23)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (4 649) 65 247 (1 016) 13 918
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 16 824 81 856 3 676 17 461
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (110 631) (856) (24 169) (183)
Przepływy pieniężne netto razem (98 456) 146 247 (21 510) 31 196
30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
Aktywa ogółem 110 316 225 923 23 798 48 172
Zobowiązania długoterminowe 56 - 12 -
Zobowiązania krótkoterminowe 3 831 6 105 826 1 302
Kapitał własny 106 429 219 818 22 959 46 871
Kapitał zakładowy 18 977 18 977 4 094 4 046
Liczba akcji 189 767 342 189 767 342 189 767 342 189 767 342
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SF2023Q3_PL.pdfSF2023Q3_PL.pdf Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za 9 miesięcy 2023
SzDz2023_Q3_PL.pdfSzDz2023_Q3_PL.pdf Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej i Emitenta za 9 miesięcy 2023

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-16 Piotr Miałkowski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Wypróbuj Pracuj.pl za 1zł! Zatrudniaj szybko i skutecznie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki