REKLAMA

GAMING FACTORY S.A.: wyniki finansowe

2023-09-28 18:18
publikacja
2023-09-28 18:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Gaming_Factory_SSF_30.06.2023_(1).pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Gaming_Factory_PSF_2023_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Gaming_Factory_PSSF_2023_raport_z_przegladu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2023 półrocze /2022 półrocze / 2023 półrocze /2022
WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług 1 423 648 309 140
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -213 -703 -46 -151
III. EBITDA * -142 -638 -31 -137
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -436 -778 -95 -168
V. Zysk (strata) netto -373 -758 -81 -163
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 083 -1 881 -451 -405
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 30 -917 6 -197
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
IX. Przepływy pieniężne netto – razem -2 053 -2 797 -445 -602
X. Liczba akcji 5 627 700 5 627 700 5 627 700 5 627 700
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,07 -0,13 -0,01 -0,03
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 4 5,32 -0,87 1,15
XIII. WYBRANE DANE SKONSOLIDOWANEGO BILANSU 30.06.2023 31.12.2022 30.06.2023 31.12.2022
XIV. Aktywa / Pasywa razem 24 235 24 600 5 446 5 245
XV. Aktywa trwałe 4 746 5 527 1 066 1 178
XVI. Aktywa obrotowe 19 489 19 073 4 379 4 067
XVII. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 22 080 22 442 4 961 4 785
XVIII. Kapitał mniejszości 421 434 95 93
XIX. Zobowiązania długoterminowe 993 993 223 212
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 741 731 167 156
<html>
<head>

</head>
<body>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="margin-top: 12.0pt; line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">Powyższe
dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="3" face="Calibri,sans-serif">-pozycje
aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez NBP na
dzień 30 czerwca 2023 r. –4,4503 </font></span><font size="3" face="Calibri,sans-serif"><span> </span><span style="line-height: 115%">PLN/EURO
oraz na dzień 31 grudnia 2022 r. – 4,6899 PLN/EURO,</span></font><font size="3">
</font> </p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="3" face="Calibri,sans-serif">-
pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz skróconego </font></span><br/><span style="line-height: 115%"><font size="3" face="Calibri,sans-serif">śródrocznego
skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych – według kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów określonych przez NBP
na ostatni dzień każdego miesiąca okresu sprawozdawczego: od 1 stycznia
do 30 czerwca 2023 r.</font></span><font size="3" face="Calibri,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">– 4,6130 PLN/EUR oraz od 1
stycznia do 30 czerwca 2022 r.</span><span>  </span><span style="line-height: 115%">–
</span><span> </span><span style="line-height: 115%">4,6427</span><span> 
</span><span style="line-height: 115%">PLN/EUR. </span></font><br/><br/><font size="3">
</font> </p>
<span><font size="3" face="Calibri,sans-serif">*EBITDA liczona jako zysk z
działalności operacyjnej powiększony o amortyzację</font></span><font size="3">
</font><span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif"><br clear="all" style="line-height: 115%"></font></span> </body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Gaming Factory_SSF 30.06.2023 (1).pdfGaming Factory_SSF 30.06.2023 (1).pdf SKONSOLIDOWANY RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2023 ROKU GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A. ZAWIERAJĄCY SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE I SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI GAMING FACTORY S.A. ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ
GAMING FACTORY S.A. ZA OKRES 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY
30 CZERWCA 2023 ROKU ORAZ SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A.
Gaming Factory_PSF 2023_raport z przeglądu.pdfGaming Factory_PSF 2023_raport z przeglądu.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GAMING FACTORY S.A.
Gaming Factory_PSSF 2023_raport z przeglądu.pdfGaming Factory_PSSF 2023_raport z przeglądu.pdf RAPORT NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU
SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ GAMING FACTORY S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-28 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz
2023-09-28 Marcin Przymus Wiceprezes Zarządu Marcin Przymus
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Szybki kredyt dla firm online. Wniosek złożysz bez wizyty w placówce

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki