REKLAMA

GAMING FACTORY S.A.: wyniki finansowe

2022-05-27 18:04
publikacja
2022-05-27 18:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Gaming_Factory_SSF_27_maja_2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 236 265 52 59
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -142 -263 -31 -59
III. EBITDA -109 -262 -24 -59
IV. Zysk (strata) brutto przed opodatkowaniem -115 120 -25 27
V. Zysk (strata) netto -115 49 -25 11
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -958 -1297 -209 -290
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5155 -9964 -1126 -2227
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej - - - -
IX. Przepływy pieniężne netto – razem -6113 -11261 -1336 -2517
X. Liczba akcji 5 600 000 5 600 000 5 600 000 5 600 000
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 5 600 000 5 600 000 5 602 663 5 600 000
XII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) -0,02 0,01 -0,00 0,00
XIII. na 2022-03-31 na 2021-12-31 na 2022-03-31 na 2021-12-31
XIV. Aktywa / Pasywa razem 32 574 32 424 7 082 7 026
XV. Aktywa trwałe 8 266 8 076 1 797 1 750
XVI. Aktywa obrotowe 24 308 24 349 5 285 5 276
XVII. Kapitały przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 30 227 30 177 6 572 6 539
XVIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 888 1 783 410 386
XIX. Zobowiązania długoterminowe 1 067 1 029 232 223
XX. Zobowiązania krótkoterminowe 821 754 178 163
<html>
<head>

</head>
<body>
<div class="WordSection1">
<p class="MsoNormal" align="justify">
<span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">Powyższe dane
finansowe za okres 3 miesięcy 2022 i 2021 roku zostały przeliczone na
EUR według następujących zasad:</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">-
pozycje aktywów i pasywów – według średniego kursu określonego przez
NBP na dzień 31 marca 2022 r. – 4,6525 PLN/EURO oraz na dzień 31
grudnia 2021 r. – 4,5994 PLN/EURO,</font></span>
</p>
<p class="MsoNormal" align="justify" style="line-height: 115%">
<span style="line-height: 115%"><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">-
pozycje skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania z
całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych –
według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów
określonych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca okresu
sprawozdawczego: od 1 stycznia do 31 marca 2022 r.</font></span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif"><span> 
</span><span style="line-height: 115%">– 4,6472 PLN/EUR oraz od 1
stycznia do 31 marca 2021 r.</span><span>  </span><span style="line-height: 115%">–
4,5721 PLN/EUR. </span></font>
</p>
<p class="MsoNormal">
<span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif">*EBITDA liczona
jako zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację; </font></span>
</p>
</div>
<span><font size="8.0pt" face="Calibri,sans-serif"><br clear="all">
</font></span> </body>
</html>
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
<html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Gaming Factory_SSF 27 maja 2022.pdfGaming Factory_SSF 27 maja 2022.pdf Raport skonsolidowany za I kwartał 2022 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-05-27 Mateusz Adamkiewicz Prezes Zarządu Mateusz Adamkiewicz
<HTML><BODY><font face='Times New Roman'><FONT face='Times New Roman'><P></P></FONT></font></BODY></HTML>
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Najlepsze konta dla zwolenników nowoczesnych rozwiązań

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki