REKLAMA

G-ENERGY S.A.: Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

2019-10-09 00:50
publikacja
2019-10-09 00:50
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-08
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (GENERGY, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm), o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Projektowanie i budowa gazociągów wraz z przyłączami gazowymi o poborze do 10 m3/h realizowanymi na terenie działania Gazowni w Kluczborku, obszar nr 4”
Opis postępowania:
PSG - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu- zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta POLITERM została wybrana jako najkorzystniejsza. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości kwoty 2 000 000,00 PLN NETTO (słownie: dwa miliony 00/100 złotych). Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.
Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności Zadania, które mogą być zlecane pojedynczo lub łącznie (w ramach danego Zlecenia) polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych tj.: 1) wykonanie Projektu: a) Projektu budowlano-wykonawczego dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 32 do DN 160 wraz z przyłączami gazowymi w zakresie średnic od DN 25 do DN 90 z szafkami/bez szafek na punkt/y gazowy/e ( redukcyjno pomiarowy/e, pomiarowy/e, redukcyjny/e) o poborze gazu do 10 m3/h oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej i prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę z zakresie obiektu liniowego , którego dotyczy projekt oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich i sprawowania nadzoru autorskiego. i/lub 2) realizację Robót budowlano - montażowych: a) dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 32 do DN 160 wraz z przyłączami gazowymi w zakresie średnic od DN 25 do DN 90 z szafkami/bez szafek na punkt/y gazowy/e ( redukcyjno-pomiarowy/e, pomiarowy/e , redukcyjny/e), oraz wykonaniem prac towarzyszących budowie obiektu liniowego, odtworzeniem nawierzchni, wykonaniem zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, obsługą geodezyjną budowy oraz dostarczeniem materiałów niezbędnych do włączenia do czynnej sieci gazowej wraz z wykonaniem wykopu i doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu po wykonaniu włączenia przez Gazownię - Politerm zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach włączenia do czynnej sieci gazowej przeprowadzanych przez Gazownię a sposób wykonania włączenia winien być uzgodniony z właściwą Gazownią.
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania do dnia 13.10.2021 r. z tym zastrzeżeniem, że: 1) we wskazanym terminie PSG ma prawo do udzielania Zleceń, a Politerm jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgadniają, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2) Z chwilą osiągnięcia maksymalnej kwoty wynagrodzenia, PSG nie będzie uprawniony do składania kolejnych Zleceń PSG zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania, a strony przygotowują dokumenty do zawarcia Umowy.
Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-08 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki