0,7100 zł
-4,70% -0,0350 zł
G-Energy S.A. (GNG)

Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 43 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-08
Skrócona nazwa emitenta
G-ENERGY S.A.
Temat
Wybranie oferty spółki współzależnej jako najkorzystniejszej w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu niepublicznego otwartego.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd G-Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (GENERGY, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał informacje od spółki współzależnej ZPB Politerm Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (Politerm), o rozstrzygnięciu postępowania niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia dla zadania: Projektowanie i budowa gazociągów wraz z przyłączami gazowymi o poborze do 10 m3/h realizowanymi na terenie działania Gazowni w Kluczborku, obszar nr 4”
Opis postępowania:
PSG - Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Zabrzu- zawiadomił Emitenta o rozstrzygnięciu postępowania, w którym oferta POLITERM została wybrana jako najkorzystniejsza. Spółce będzie przysługiwało wynagrodzenie w wysokości kwoty 2 000 000,00 PLN NETTO (słownie: dwa miliony 00/100 złotych). Kwota ta zostanie powiększona o należny podatek VAT.
Przedmiotem zamówienia obejmuje w szczególności Zadania, które mogą być zlecane pojedynczo lub łącznie (w ramach danego Zlecenia) polegające na kompleksowej realizacji obiektów liniowych tj.: 1) wykonanie Projektu: a) Projektu budowlano-wykonawczego dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 32 do DN 160 wraz z przyłączami gazowymi w zakresie średnic od DN 25 do DN 90 z szafkami/bez szafek na punkt/y gazowy/e ( redukcyjno pomiarowy/e, pomiarowy/e, redukcyjny/e) o poborze gazu do 10 m3/h oraz uzyskaniem wszelkich wymaganych opinii, pozwoleń i decyzji w tym uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, od właściwego organu, ostatecznej i prawomocnej Decyzji o pozwoleniu na budowę z zakresie obiektu liniowego , którego dotyczy projekt oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich i sprawowania nadzoru autorskiego. i/lub 2) realizację Robót budowlano - montażowych: a) dla gazociągów średniego i niskiego ciśnienia PE w zakresie średnic od DN 32 do DN 160 wraz z przyłączami gazowymi w zakresie średnic od DN 25 do DN 90 z szafkami/bez szafek na punkt/y gazowy/e ( redukcyjno-pomiarowy/e, pomiarowy/e , redukcyjny/e), oraz wykonaniem prac towarzyszących budowie obiektu liniowego, odtworzeniem nawierzchni, wykonaniem zabezpieczeń w związku z kolizją z infrastrukturą podziemną, obsługą geodezyjną budowy oraz dostarczeniem materiałów niezbędnych do włączenia do czynnej sieci gazowej wraz z wykonaniem wykopu i doprowadzeniem do stanu pierwotnego terenu po wykonaniu włączenia przez Gazownię - Politerm zobowiązany jest uczestniczyć w czynnościach włączenia do czynnej sieci gazowej przeprowadzanych przez Gazownię a sposób wykonania włączenia winien być uzgodniony z właściwą Gazownią.
Umowa ramowa zawarta pomiędzy stronami obowiązywać będzie przez okres 24 miesięcy od dnia jej podpisania do dnia 13.10.2021 r. z tym zastrzeżeniem, że: 1) we wskazanym terminie PSG ma prawo do udzielania Zleceń, a Politerm jest zobowiązany do ich przyjęcia, natomiast Strony uzgadniają, że okres obowiązywania Umowy ulegnie zakończeniu z chwilą zakończenia robót wykonywanych w ramach wszystkich udzielonych Zleceń, tj. także po dniu, w którym zgodnie z regułą obliczania terminów wyrażonych w miesiącach, wynikającą z Kodeksu cywilnego, upływa 18 miesięcy od dnia podpisania umowy. 2) Z chwilą osiągnięcia maksymalnej kwoty wynagrodzenia, PSG nie będzie uprawniony do składania kolejnych Zleceń PSG zastrzegł brak możliwości wniesienia protestu i odwołania, a strony przygotowują dokumenty do zawarcia Umowy.
Obecnie Politerm i GENERGY prowadzą negocjacje w sprawie Umowy podwykonawczej, w której Emitent miałby występować jako podwykonawca w części zadania. Wartość Umowy podwykonawczej na dzień niniejszego raportu nie została określona.

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-08 Tomasz Bujak Wiceprezes Zarządu Tomasz Bujak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.