Fiskus podpowiada: Dochody i przychody wolne od podatku

Dzisiejszy odcinek porad z cyklu "Fiskus podpowiada" poświęcamy tematowi bardzo przyjemnemu dla podatników, czyli możliwości niepłacenie podatku dochodowego. - Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów, które ustawodawca wymienił w katalogu zwolnień przedmiotowych - wyjaśnia Sylwia Kobyłkiewicz z Urzędu Kontroli Skarbowej w Katowicach.

Z informacji naszego eksperta wynika, że:

1. katalog ten zawiera m.in. zwolnienia o charakterze socjalnym, do których zalicza się świadczenia rodzinne wypłacone na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, zasiłki porodowe, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, zaliczki alimentacyjne oraz stypendia otrzymywane na podstawie odpowiednich przepisów.

2. Drugą grupę zwolnień stanowią zwolnienia o charakterze odszkodowawczym, do których zalicza się otrzymane odprawy i odszkodowania z tytułu skrócenia okresu wypowiedzenia umowy o pracę, przyznane renty na podstawie przepisów prawa cywilnego, kwoty otrzymane z ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

3. Kolejna grupa zwolnień przedmiotowych zawiera przychody związane ze świadczeniem pracy, wśród których wymienia się otrzymane przez pracowników świadczenia rzeczowe i ich ekwiwalenty, bony, talony, kupony lub inne dowody uprawniające pracowników do uzyskania na ich podstawie posiłków, art. spożywczych lub napojów bezalkoholowych w przypadku gdy wynika to z przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, a także przysługujące pracownikom diety i inne należności za czas podróży służbowej, oraz otrzymane przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesienia służbowego jak i wypłacany, czasowo przeniesionym pracownikom, dodatek za rozłąkę.

4. Następna grupa zwolnień obejmuje przychody związane ze sprzedażą nieruchomości i praw majątkowych. Jeżeli nabycie nieruchomości lub praw majątkowych nastąpiło w drodze spadku lub darowizny, to przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości lub tych praw wolny jest od podatku dochodowego w całości. Również wolne od podatku są przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych w części wydatkowanej - nie później jednak niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży - na nabycie budynku, lokalu mieszkalnego, spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na ten cel w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej.

5. Zwolnienie przedmiotowe obejmują również swym zakresem przychody w postaci dodatków pieniężnych dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny, a także wypłatę środków zgromadzonych w grupowej formie ubezpieczenia na życie związanej z funduszem inwestycyjnym lub w innej formie grupowego gromadzenia środków na cele emerytalne pracowników.

6. Kolejną grupę wolną od podatku dochodowego stanowią przychody z kapitałów i praw majątkowych, do których zalicza się odsetki od papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa, obligacje emitowane przez jednostki samorządu terytorialnego, w części odpowiadającej kwocie odsetek zapłaconych przy nabyciu tych papierów wartościowych od emitenta. W tej grupie wolna od podatku jest również nominalna wartość udziałów i akcji w spółce mającej osobowość prawną - objętych w zamian za wkład niepieniężny w postaci przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części.

NaszeMiasto.pl

Źródło: NaszeMiasto.pl

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl