REKLAMA

FORTE: wyniki finansowe

2022-11-22 17:13
publikacja
2022-11-22 17:13
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_QSr3_2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
SSZDZ_30.09.2022-sig-sig-sig-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 939 295 948 370 200 362 208 044
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 53 675 127 153 11 449 27 894
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 23 935 117 940 5 106 25 873
IV. Zysk (strata) okresu przypadające akcjonariuszom Jednostki Dominujacej 59 720 87 332 12 739 19 158
V. Całkowite dochody netto za okres 2 274 88 347 485 19 381
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -11 771 76 216 -2 511 16 720
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -23 243 -28 243 -4 958 -6 196
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 22 035 -96 759 4 700 -21 226
IX. Zwiększenie/ zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -12 979 -48 786 -2 769 -10 702
X. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominujacej (w zł/ EUR) 2,50 3,65 0,53 0,80
XII. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XIII. Suma aktywów 1 493 897 1 437 464 306 768 312 533
XIV. Zobowiązania razem 744 644 642 621 152 911 139 718
XV. Zobowiązania długoterminowe 416 458 319 022 85 519 69 362
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 328 186 323 599 67 392 70 357
XVII. Kapitał własny (przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej) 746 900 792 215 153 374 172 243
XVIII. Kapitał zakładowy 23 931 23 931 4 914 5 186
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 31,21 33,10 6,41 7,20
XX. Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego 30.09.2022 30.09.2021 30.09.2022 30.09.2021
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów,materiałów i usług 748 053 838 196 159 568 183 875
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -65 012 31 636 -13 868 6 940
XXIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem -64 870 82 323 -13 837 18 059
XXIV. Zysk (strata) okresu -54 223 73 853 -11 566 16 201
XXV. Całkowite dochody netto okresu -112 145 73 522 -23 922 16 129
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -39 469 -19 143 -8 419 -4 199
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -40 712 40 490 -8 684 8 882
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 77 779 -15 245 16 591 -3 344
XXIX. Zwiększenie/ Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -2 402 6 102 -512 1 339
XXX. Liczba akcji (w szt.) 23 930 769 23 930 769 23 930 769 23 930 769
XXXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł /EUR) 2,00 4,00 0,43 0,88
XXXII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -2,27 3,09 -0,48 0,68
XXXIII. 30.09.2022 31.12.2021 30.09.2022 31.12.2021
XXXIV. Suma aktywów 963 909 922 876 197 936 200 651
XXXV. Zobowiązania razem 587 284 386 244 120 597 83 977
XXXVI. Zobowiązania długoterminowe 307 695 158 680 63 184 34 500
XXXVII. Zobowiązania krótkoterminowe 279 589 227 565 57 413 49 477
XXXVIII. Kapitał własny 376 625 536 632 77 339 116 674
XXXIX. Kapitał zakładowy 23 931 23 931 4 914 5 203
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 15,74 22,42 3,23 4,88


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów stan na dzień 30.09.2022 roku
przeliczono wg kursu sredniego NBP z dnia 30.09.2022 roku 1 EUR = 4,8698
zł. Natomiast pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych za 3 kwartały 2022 roku przeliczono według kursu NBP
stanowiacego średnią arytmetyczną kursów średnich obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca 1 EUR średni za 3 kwartały 2022 roku =
4,6880 zł.


Poszczególne pozycje aktywów i pasywów stan na dzień 31.12.2021 roku
przeliczono wg kursu sredniego NBP z dnia 31.12.2021 roku 1 EUR = 4,5994
zł. Natomiast pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów
pieniężnych za 3 kwartały 2021 roku przeliczono według kursu NBP
stanowiacego średnią arytmetyczną kursów średnich obowiązujących na
ostatni dzień każdego miesiąca 1 EUR sredni za 3 kwartały 2021 roku =
4,5585 zł.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF_QSr3_2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdfSSF_QSr3_2022-sig-sig-sig-sig-sig.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe 3Q2022
SSZDZ_30.09.2022-sig-sig-sig-sig.pdfSSZDZ_30.09.2022-sig-sig-sig-sig.pdf Sprawozdanie z działalności Zarządu 3Q2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-22 Maciej Formanowicz Prezes Zarządu
2022-11-22 Maria Małgorzata Florczuk Członek Zarządu
2022-11-22 Mariusz Jacek Gazda Członek Zarządu
2022-11-22 Andreas Disch Członek Zarządu
2022-11-22 Walter Stevens Członek Zarządu
2022-11-22 Anna Wilczyńska Głowny Księgowy
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking najtańszych kont firmowych

Ranking najtańszych kont firmowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki