REKLAMA

FERRO S.A.: wyniki finansowe

2021-11-29 17:08
publikacja
2021-11-29 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_kwartalny_Grupy_FERRO_za_IIII_kwartal_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 608 508 384 450 133 489 86 548
II. Zysk z działalności operacyjnej 84 797 63 106 18 602 14 207
III. Zysk brutto 93 983 63 798 20 617 14 362
IV. Zysk netto 98 533 52 465 21 615 11 811
V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 242 655 21 242 655 21 242 655 21 242 655
VI. Zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 4,58 2,47 1,02 0,56
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 4,58 2,47 1,02 0,56
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 49 468 51 122 10 852 11 509
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (65 354) (2 905) (14 337) (654)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (29 215) 12 731 (6 409) 2 866
XI. Przepływy pieniężne netto, razem (45 101) 60 948 (9 894) 13 721
XII. Pozycje bilansowe Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XIII. 30.09.2021 31.12.2020 30.09.2021 31.12.2021
XIV. Aktywa, razem 745 481 511 090 160 910 110 750
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 359 235 197 876 77 540 42 879
XVI. Zobowiązania długoterminowe 79 200 30 408 17 095 6 589
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 280 035 167 468 60 445 36 289
XVIII. Kapitał własny 386 245 313 214 83 370 67 872
XIX. Kapitał zakładowy 21 243 21 243 4 585 4 603






Dane finansowe w EUR zostały przeliczone wg
następujących zasad:• poszczególne pozycje sprawozdania z
zysku lub strat i innych całkowitych dochodów oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych – według średniego kursu wymiany stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni dzień każdego
miesiąca okresu obrotowego – odpowiednio za okres od 1 stycznia do 30
września 2021 r. w wysokości 4,5585 PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia
do 30 września 2020 r. w wysokości 4,4420 PLN/EUR; • poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na
dzień 30 września 2021 r. w wysokości 4,6329 PLN/EUR oraz średniego
kursu NBP na dzień 31 grudnia 2020 r. w wysokości 4,6148 PLN/EUR.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FERRO za IIII kwartal 2021.pdfSkonsolidowany raport kwartalny Grupy FERRO za IIII kwartal 2021.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy FERRO za III kwartal 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-11-29 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
2021-11-29 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Kredyt gotówkowy bez porównania opłacalny.

Teraz z kodem PROSTY masz 0% prowizji za udzielenie kredytu gotówkowego (RRSO 12,68%).

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki