REKLAMA

FERRO S.A.: wyniki finansowe

2021-09-30 17:06
publikacja
2021-09-30 17:06
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_raport_polroczny_Grupy_Ferro_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_Zarzadu_z_dzialalnosci_FERRO_SA_oraz_Grupy_Ferro.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_SF_FERRO_S_A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Oswiadczenie_Zarzadu_w_sprawie_rzetelnosci_sporzadzenia_SF_Grupy_FERRO_S.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_Rewidenta_z_przegladu_JSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_Bieglego_Rewidenta_z_przegladu_SSF.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2021 półrocze /2020 półrocze / 2021 półrocze /2020
I. Przychody netto ze sprzedaży 382 576 236 766 84 135 53 310
II. Zysk z działalności operacyjnej 54 856 35 458 12 064 7 984
III. Zysk brutto 67 248 34 668 14 789 7 806
IV. Zysk netto 76 742 28 871 16 877 6 501
V. Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 21 242 655 21 242 655 21 242 655 21 242 655
VI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,56 1,36 0,78 0,31
VII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,56 1,36 0,78 0,31
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 52 115 32 553 11 461 7 330
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (46 067) (2 291) (10 131) (516)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 40 869 20 248 8 988 4 559
XI. Przepływy pieniężne netto, razem 46 917 50 511 10 318 11 373
XII. Pozycje bilansowe Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XIII. 30.06.2021 r. 31.12.2020 30.06.2021 r. 31.12.2020 r.
XIV. Aktywa, razem 734 698 511 090 162 515 110 750
XV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 369 500 197 876 81 733 42 879
XVI. Zobowiązania długoterminowe 86 647 30 408 19 166 6 589
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 282 853 167 468 62 567 36 289
XVIII. Kapitał własny 365 198 313 214 80 782 67 872
XIX. Kapitał zakładowy 21 243 21 243 4 699 4 603


Dane finansowe w EUR
zostały przeliczone wg następujących zasad:


·    *
poszczególne
pozycje sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów
oraz sprawozdaniaz przepływów pieniężnych – według średniego kursu
wymiany stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP na ostatni
dzień każdego miesiąca okresu obrotowego – odpowiednio za okres od 1
stycznia do 30 czerwca 2021
r. w wysokości 4,5472
PLN/EUR oraz za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2020
r. w wysokości 4,4413 PLN/EUR;


·   *
poszczególne
pozycje aktywów i pasywów – odpowiednio według średniego kursu NBP na
dzień 30 czerwca2021
r. w wysokości 4,5208
PLN/EUR oraz średniego kursu NBP na dzień 31 grudnia 2020
r. w wysokości 4,6148
PLN/EUR


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany raport półroczny Grupy Ferro S.A..pdfSkonsolidowany raport półroczny Grupy Ferro S.A..pdf Skonsolidowany raport półroczny Grupy Ferro za I półrocze 2021
Sprawozdanie Zarzadu z działalności FERRO SA oraz Grupy Ferro.pdfSprawozdanie Zarzadu z działalności FERRO SA oraz Grupy Ferro.pdf Sprawozdanie Zarzadu z działalności Ferro i Grupy za I półrocze 2021
Oświadczenie Zarzadu w sprawie rzetelności sporzadzenia SF FERRO S A.pdfOświadczenie Zarzadu w sprawie rzetelności sporzadzenia SF FERRO S A.pdf Oświadczenie Zarzadu Ferro za I półrocze 2021
Oświadczenie Zarzadu w sprawie rzetelności sporzadzenia SF Grupy FERRO S.A.pdfOświadczenie Zarzadu w sprawie rzetelności sporzadzenia SF Grupy FERRO S.A.pdf Oświadczenie Zarzadu Grupy Ferro za I półorcze 2021
Raport Biegłego Rewidenta z przegladu JSF.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przegladu JSF.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przegladu sprawozdania Ferro za I półrocze 2021
Raport Biegłego Rewidenta z przegladu SSF.pdfRaport Biegłego Rewidenta z przegladu SSF.pdf Raport Biegłego Rewidenta z przegladu sprawozdania Grupy Ferro za I
półrocze 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-30 Wojciech Gątkiewicz Prezes Zarządu
2021-09-30 Aneta Raczek Wiceprezes Zarządu
2021-09-30 Olga Panek Wiceprezes Zarządu
2021-09-30 Zbigniew Gonsior Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki