Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikw:
Raport_Polroczny_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze / 2017 półrocze / 2018 półrocze / 2017
I. Raport skonsolidowany 0
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 107397 90015 25332 21193
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 20559 6728 4849 1584
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 20234 3518 4773 828
V. Zysk (strata) netto grupy kapitalowej 17070 2245 4026 529
VI. Zysk (strata) netto udziałowcom nie dającym kontroli 763 -211 180 -50
VII. Inne całkowite dochody 3715 4129 876 972
VIII. Łączne całkowite dochody 20785 6374 4903 1501
IX. Łączne całkowite dochody przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej 18073 4318 4263 1017
X. Łączne całkowite dochody przypadające udziałom nie dajacym kontroli 2712 2056 640 484
XI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10188 3875 2403 912
XII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -11069 -3550 -2611 -836
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2018 -2327 -476 -548
XIV. Przepływy pieniężne netto, razem -2899 -2002 -684 -471
XV. Aktywa razem 311101 259040 71327 61289
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 158470 118810 36333 28111
XVII. Zobowiązania długoterminowe 17097 9928 3920 2349
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 130496 100776 29919 23844
XIX. Kapitał własny 152631 140230 34994 33179
XX. Kapitał zakładowy 8731 8731 2002 2066
XXI. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 121079 108908 27760 25768
XXII. Kapitały przypadające udziałom nie dającym kontroli 31552 31322 7234 7411
XXIII. Zysk przypadajacy akcjonariuszom jednostki dominującej 16307 2456 3846 578
XXIV. Zysk przypadający udziałom nie dającym kontroli 763 -211 180 -50
XXV. Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XXVI. Zysk (strata) właścicieli jednostki dominującej na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 5,00 0,92 1,18 0,22
XXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00
XXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 49,12 45,13 11,26 10,68
XXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
XXX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,80 0,80 0,18 0,19
XXXI. Raport jednostkowy 0
XXXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 89475 59083 21105 13910
XXXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 16887 10798 3983 2542
XXXIV. Zysk (strata) brutto 17089 8240 4031 1940
XXXV. Zysk (strata) netto 14213 7001 3353 1648
XXXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6018 2635 1420 620
XXXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -9036 -4885 -2131 -1150
XXXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 658 1158 155 273
XXXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2360 -1092 -557 -257
XL. Aktywa razem 208762 162702 47864 38496
XLI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 104447 73067 23947 17288
XLII. Zobowiązania długoterminowe 16523 7343 3788 1737
XLIII. Zobowiązania krótkoterminowe 78551 58736 18010 13897
XLIV. Kapitał własny 104315 89635 23917 21208
XLV. Kapitał podstawowy 8731 8731 2002 2066
XLVI. Liczba akcji 3107249 3107249 3107249 3107249
XLVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 4,57 2,25 1,05 0,53
XLVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,00
XLIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 33,57 28,85 7,70 6,83
L. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 0,00
LI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) 0,80 0,80 0,18 0,19
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport Półroczny 2018.pdfRaport Półroczny 2018.pdf Rozszerzone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-08-31 Zdzisław Bik Prezes Zarządu
2018-08-31 Maksymilian Klank Wiceprezes Zarządu
2018-08-31 Zofia Guzy Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.