REKLAMA

EuroRating obniżył rating Getin Noble Banku do B, perspektywa negatywna

2018-06-14 16:32
publikacja
2018-06-14 16:32

EuroRating obniżył rating kredytowy nadany Getin Noble Bankowi do poziomu B z B+, podała agencja. Perspektywa ratingu została określona jako negatywna.

fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

"Obniżenie ratingu Getin Noble Banku S.A. wynika głównie z istotnego pogorszenia pozycji kapitałowej banku, jakie nastąpiło w ciągu dwóch ostatnich kwartałów. Wskaźnik finansowania aktywów kapitałem własnym spadł z 8 proc. w III kwartale 2017 r. do 6,3 proc. na koniec I kwartału 2018 r. Nawet przy uwzględnieniu przeprowadzonej emisji nowych akcji, która została zarejestrowana w maju b.r., wskaźnik ten przyjmowałby wciąż bardzo niską wartość 6,6 proc. Ponadto EuroRating zwraca uwagę na fakt, że środki z nowej emisji Getin Noble Bank przeznaczył w większości na zakup akcji innych spółek (Getin Holding SA oraz Idea Bank SA) powiązanych z głównym udziałowcem banku. Pomimo więc, iż emisja nowych akcji wzmocniła nieznacznie kapitał banku, to nie poprawiła jego pozycji płynnościowej" - czytamy w uzasadnieniu.

Spadek wartości kapitału własnego, będący rezultatem poniesionych przez bank w ostatnim czasie wysokich strat, jak również wprowadzenie od 2018 roku wyższych wag ryzyka dla walutowych kredytów hipotecznych, przełożyły się na znaczne pogorszenie regulacyjnych współczynników kapitałowych. W efekcie Getin Noble Bank nie spełnia obecnie wymogów kapitałowych określonych dla banku przez KNF, podał również EuroRating.

"Przy ocenie ryzyka kredytowego banku agencja uwzględnia opracowany przez Getin Noble Bank i uzgodniony z KNF »plan ochrony kapitału«, jednak spodziewane dokapitalizowanie banku ma być rozłożone aż na dwa lata, a ponadto plan ten zakłada osiągnięcie wymaganych współczynników kapitałowych m.in. poprzez emisję kolejnych obligacji podporządkowanych. EuroRating zwraca przy tym uwagę na wprowadzone w ubiegłym roku przez nadzór finansowy ograniczenia dotyczące oferowania przez banki tego typu obligacji, które w praktyce wykluczają możliwość ich nabywania przez inwestorów detalicznych. Potencjalnymi nabywcami obligacji podporządkowanych pozostają obecnie zatem praktycznie wyłącznie inwestorzy instytucjonalni" - czytamy dalej.

Na ocenę ratingową Getin Noble Banku negatywnie wpływa także utrzymywanie się wciąż na wysokim poziomie (ok. 15 proc.) udziału kredytów zagrożonych w łącznym portfelu kredytów, a także nadal wysoka wartość kredytów hipotecznych denominowanych we franku szwajcarskim. Oznacza to, że na kondycję finansową banku (oraz zdolność do utrzymywania współczynników kapitałowych na wymaganych poziomach) istotny wpływ mogą mieć również wahania kursów walut.

Do czynników negatywnych EuroRating zalicza również słabe w ciągu dwóch ostatnich lat wyniki finansowe grupy Getin Noble Bank. Nawet przy uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych (utworzenie w ostatnim czasie wysokich rezerw celowych na kredyty zagrożone i zaksięgowanie w I kwartale 2018 r. rocznej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny), osiągane przez bank wyniki na podstawowej działalności nie wykazują oznak poprawy, wskazano też w uzasadnieniu.

"Negatywna perspektywa ratingu oznacza, iż według obecnych ocen agencji ratingowej EuroRating prawdopodobieństwo kolejnego obniżenia nadanego bankowi ratingu kredytowego w horyzoncie kolejnych 12 miesięcy jest obecnie większe niż 1:3. Związane jest to z niepewnością odnośnie realizacji planowanego przez Getin Noble Bank wzmocnienia pozycji kapitałowej banku oraz restrukturyzacji działalności, mającej skutkować osiąganiem dodatnich wyników finansowych" - wyjaśnia agencja.

Negatywny wpływ na rating banku mogłoby mieć: ewentualny dalszy spadek wartości kapitału własnego i/lub wartości współczynników kapitałowych; ewentualny dalszy wzrost udziału kredytów zagrożonych; utrzymywanie się w kolejnych kwartałach ujemnych wyników finansowych; niekorzystne kształtowanie się kursu CHF/PLN, skutkujące wzrostem wartości walutowych kredytów hipotecznych i/lub spadkiem jakości tych kredytów; a także ewentualne niepowodzenie (lub przedłużenie w czasie) realizacji ogłoszonego przez bank planu restrukturyzacji, wyliczono w materiale.

Pozytywnie na poziom ratingu Getin Noble Banku mogłoby oddziaływać: istotnie większe od obecnie spodziewanego dokapitalizowanie banku, skutkujące znaczącym wzrostem udziału kapitału własnego w pasywach, a także wzrostem regulacyjnych współczynników kapitałowych do poziomów powyżej wymaganych przez nadzór finansowy; znaczna poprawa osiąganych wyników finansowych, skutkująca generowaniem przez grupę Getin Noble Bank zysków; spadek udziału kredytów nieregularnych w portfelu kredytów ogółem; umacnianie się w dłuższym terminie kursu złotego do franka szwajcarskiego; a także uchwalenie ustawy o pomocy hipotecznym kredytobiorcom walutowym w wersji obciążającej banki kosztami w niewielkim stopniu, podsumowano.

Getin Noble Bank powstał w wyniku połączenia Getin Banku i Noble Banku w 2010 roku. Jest kontrolowany przez Leszka Czarneckiego i notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło:
Tematy
Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Zamów kartę flotową BP Komfort Prepaid

Komentarze (1)

dodaj komentarz
cds_rate
LC czeka, aż trochę czasu minie i ponownie BFG będzie pełen, kieszenie polityków będą pełne kasy od niego i jak już odpowiednio głęboko w kieszeni u niego będą siedzieć większość z tych, którzy "powinni coś zrobić", wtedy nastąpi "kolejny numer". :-) to jasne

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki