REKLAMA

EUROCASH: wyniki finansowe

2021-05-13 00:03
publikacja
2021-05-13 00:03
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Eurocash_raport_1Q_2021_pol.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 kwartał(y) narastająco / okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
SKONSOLIDOWANE
I. Przychody ze sprzedaży 5,812,095 5,919,101 1,277,580 1,369,338
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (33,620) (10,410) (7,390) (2,408)
III. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (65,876) (65,555) (14,481) (15,166)
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (70,912) (62,004) (15,587) (14,344)
V. Zysk (strata) netto (70,912) (62,004) (15,587) (14,344)
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (21,759) (39,619) (4,783) (9,165)
VII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (43,828) (58,619) (9,634) (13,561)
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 63,405 73,297 13,937 16,957
IX. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (2,182) (24,941) (480) (5,770)
X. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0.51) (0.44) (0.11) (0.10)
XIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0.51) (0.44) (0.11) (0.10)
XIV. Stan na dzień 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XV. Aktywa 8,306,800 8,065,789 1,782,460 1,747,809
XVI. Zobowiązania długoterminowe 2,335,492 2,137,168 501,146 463,112
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 5,031,022 4,925,780 1,079,549 1,067,387
XVIII. Kapitał własny 940,286 1,002,841 201,765 217,310
XIX. Kapitał podstawowy 139,163 139,163 29,861 30,156
XX. Liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XXI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XXII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6.27 6.72 1.35 1.46
XXIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 6.27 6.72 1.35 1.46
XXIV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) - 3,323.00 - 720.08
XXV. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - 0.02 - 0.01
JEDNOSTKOWE
XXVI. Przychody ze sprzedaży 3,617,761 3,743,537 795,235 866,038
XXVII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2,641 588 580 136
XXVIII. Zysk (strata) przed opodatkowaniem (19,112) (42,900) (4,201) (9,925)
XXIX. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej (16,805) (37,276) (3,694) (8,623)
XXX. Zysk (strata) netto (16,805) (37,276) (3,694) (8,623)
XXXI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 61,396 (108,993) 13,496 (25,215)
XXXII. Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej (31,578) (30,902) (6,941) (7,149)
XXXIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (27,726) 151,069 (6,095) 34,949
XXXIV. Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2,092 11,174 460 2,585
XXXV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XXXVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0.12) (0.27) (0.03) (0.06)
XXXVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) (0.12) (0.27) (0.03) (0.06)
XXXIX. Stan na dzień 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XL. Aktywa 6,566,099 6,488,751 1,408,943 1,406,074
XLI. Zobowiązania długoterminowe 1,511,656 1,370,142 324,369 296,902
XLII. Zobowiązania krótkoterminowe 3,847,303 3,899,662 825,548 845,034
XLIII. Kapitał własny 1,207,140 1,218,947 259,026 264,139
XLIV. Kapitał podstawowy 139,163 139,163 29,861 30,156
XLV. Liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XLVI. Rozwodniona liczba akcji zwykłych 139,163,286 139,163,286 139,163,286 139,163,286
XLVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 8.67 8.76 1.86 1.90
XLVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 8.67 8.76 1.86 1.90
XLIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda (w PLN / EUR) - - - -
L. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - - - -
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Eurocash raport 1Q 2021_pol.pdfEurocash raport 1Q 2021_pol.pdf Eurocash raport 1 kwartał 2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-13 Jacek Owczarek Członek Zarządu
2021-05-13 Katarzyna Kopaczewska Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki