ESOTIQ & HENDERSON: wyniki finansowe

2019-05-30 22:42
publikacja
2019-05-30 22:42
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_wg_MSR_-31_03_2019_skonsolid.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów 39 143 33 691 9 108 8 063
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -337 2 -78 0
III. Zysk (strata) brutto -1 009 -5 -235 -1
IV. Zysk (strata) netto -1 065 -56 -248 -13
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 946 -4 971 -1 849 -1 190
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -468 -2 462 -109 -589
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 130 4 186 1 426 1 002
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -2 284 -3 247 -531 -777
IX. Aktywa razem 131 124 80 797 30 485 19 199
X. Zobowiązania 87 181 37 699 20 269 8 958
XI. Zobowiązania długoterminowe 28 608 5 187 6 651 1 233
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 58 573 32 512 13 618 7 725
XIII. Kapitał własny 43 943 43 098 10 216 10 241
XIV. Kapitał zakładowy 224 224 52 53
XV. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,23 0,11 -0,05 0,03
XVII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) -0,23 0,11 -0,05 0,03
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 19,67 19,30 4,57 4,59
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 19,67 19,30 4,57 4,59
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0,00 0
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 654 33 525 8 994 8 023
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 609 536 142 128
XXIV. Zysk (strata) brutto 64 555 15 133
XXV. Zysk (strata) netto 11 504 3 121
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -7 643 -4 950 -1 778 -1 185
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 101 -2 237 -256 -535
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 446 4 186 1 500 1 002
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 298 -3 001 -535 -718
XXX. Aktywa razem 127 765 84 024 29 704 19 965
XXXI. Zobowiązania 79 392 37 369 18 458 8 879
XXXII. Zobowiązania długoterminowe 23 495 5 187 5 462 1 233
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe 55 897 32 182 12 995 7 647
XXXIV. Kapitał własny 48 373 46 655 11 246 11 086
XXXV. Kapitał zakładowy 224 224 52 53
XXXVI. Liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) 0,01 0,23 0,00 0,05
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 2 233 500 2 233 500 2 233 500 2 233 500
XXXIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EURO) 0,00 0,23 0,00 0,05
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 21,66 20,89 5,04 4,96
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 21,66 20,89 5,04 4,96
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe wg MSR -31 03 2019 skonsolid.pdfSprawozdanie finansowe wg MSR -31 03 2019 skonsolid.pdf Raport QSr - Q1.2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-30 Adam Skrzypek Prezes Zarządu
2019-05-30 Krzysztof Jakubowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki