REKLAMA

ERG: Rejestracja zmiany w Statucie

2023-09-19 15:23
publikacja
2023-09-19 15:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_ERG_SA_v.2023_jednolity_tekst.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-19
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
Rejestracja zmiany w Statucie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. („Spółka”) informuje iż w dniu dzisiejszym powziął informację o rejestracji zmiany w Statucie Spółki przez KRS. Zgodnie z otrzymaną informacją rejestracja zmiany jest datowana na 05.09.2023 rok. Przedmiotowa zmiana Statutu wynika z podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ERG S.A. w dniu 22 czerwca 2023 roku Uchwały nr 14 o poniższej treści:
§ 1.
Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 26. ust 3 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala zmianę Statutu Spółki poprzez dodanie postanowienia artykułu 20a o następującym brzemieniu:
„Artykuł 20a
1. Zarząd jest obowiązany do udzielania Radzie Nadzorczej informacji o:
a) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;
b) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym
c) postępach w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki,
d) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;
e) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, powinny być przekazywane Radzie Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej, chyba że Rada Nadzorcza postanowi inaczej.
3. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 380¹ Kodeksu spółek handlowych.”
§ 2.
Upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu ERG S.A., uwzględniającego zmiany w Statucie uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 22 czerwca 2023 roku.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Jednocześnie w związku z przyjęciem przez Radę Nadzorczą ERG S.A. tekstu jednolitego Statutu Spółki w załączeniu go przekazujemy.

Załączniki
Plik Opis
Statut ERG SA v.2023 jednolity tekst.pdfStatut ERG SA v.2023 jednolity tekst.pdf tekst jednolity Statutu ERG S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-19 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2023-09-19 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki