31,8000 zł
2,58% 0,8000 zł
ERG SA (ERG)

ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Statut_ERG_SA_-_tekst_jednolity_24-07-2019.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-24
Skrócona nazwa emitenta
ERG
Temat
ERG S.A. Dokonanie wpisu w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki ERG S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o dokonaniu przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS wpisu w rejestrze przedsiębiorców zmian Statutu Spółki przyjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na mocy uchwały nr 3 z dnia 24 lipca 2019 r. Przedmiotowe zmiany Statutu obejmowały uchylenie postanowienia art. 8A Statutu oraz zmianę brzmienia art. 8B Statutu.

Treść uchylonego postanowienia art. 8A Statutu Spółki:
„Na podstawie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E oraz w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, B i C przyznających ich posiadaczom prawo do objęcia akcji Spółki serii E, podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 sierpnia 2008 r., kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 1.259.840 (słownie: milion dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) złotych w drodze emisji 62.992 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwie) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 20 złote każda. Prawo do objęcia akcji serii E może być wykonane do dnia 31 grudnia 2020 roku.”

Treść zmienionego art. 8B Statutu Spółki:
„Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania, w terminie do dnia 24 lipca 2022 roku, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.140.270,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto czterdzieści tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) na zasadach określonych w art. 444 – 447 Kodeksu spółek handlowych (kapitał docelowy). Za zgodą rady nadzorczej, Zarząd może pozbawić prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, w całości lub w części, w odniesieniu do akcji Spółki wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego dokonanym w ramach kapitału docelowego.”

Tekst jednolity uwzględniający powyższe zmiany stanowi załącznik do niniejszego komunikatu.

Podstawa prawna: par. 5 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Statut ERG SA - tekst jednolity_24-07-2019.pdfStatut ERG SA - tekst jednolity_24-07-2019.pdf Statut - tekst jednolity

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-24 Grzegorz Tajak Prezes Zarządu
2019-09-24 Tomasz Gwizda Członek Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.