REKLAMA
WEBINAR

ENERGOPLD: wyniki finansowe

2014-03-03 16:11
publikacja
2014-03-03 16:11
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
  (KOREKTA RAPORTU)
QSr_4_2013.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 261 227 923 9 798 54 611
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -35 843 -329 389 -8 512 -78 922
III. Zysk (strata) brutto -53 029 -338 773 -12 593 -81 170
IV. Zysk (strata) netto -59 556 -345 339 -14 143 -82 744
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 749 -24 358 178 -5 836
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 228 -2 824 292 -677
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -562 26 196 -133 6 277
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 415 -986 337 -236
IX. Aktywa razem 70 896 95 630 17 095 23 392
X. Zobowiązania długoterminowe 13 646 17 194 3 290 4 206
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 372 885 334 506 89 912 81 822
XII. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -315 635 -256 070 -76 108 -62 636
XIII. Kapitał zakładowy 70 972 70 972 17 113 17 360
XIV. Liczba akcji (w tys. szt.) 70 972 70 972 70 972 70 972
XV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 70 972 70 972 70 972 70 972
XVI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 70 972 70 972 70 972 70 972
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł / EUR) -0,84 -4,87 -0,20 -1,17
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł / EUR) -0,84 -4,87 -0,20 -1,17
XIX. Wartość księgowa na akcję (zł / EUR) -4,45 -3,61 -1,07 -0,88
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XX. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 38 680 227 795 9 185 54 580
XXI. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -37 100 -332 525 -8 810 -79 673
XXII. Zysk (strata) brutto -54 266 -341 908 -12 887 -81 922
XXIII. Zysk (strata) netto -60 580 -347 888 -14 386 -83 354
XXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -535 -24 434 -127 -5 854
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 762 -2 824 418 -677
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -562 26 194 -133 6 276
XXVII. Przepływy pieniężne netto, razem 665 -1 064 158 -255
XXVIII. Aktywa razem 69 327 95 484 16 717 23 356
XXIX. Zobowiązania długoterminowe 13 646 17 194 3 290 4 206
XXX. Zobowiązania krótkoterminowe 372 256 334 276 89 761 81 766
XXXI. Kapitał własny -316 575 -255 986 -76 335 -62 616
XXXII. Kapitał zakładowy 70 972 70 972 17 113 17 360
XXXIII. Liczba akcji (w tys. szt.) 70 972 70 972 70 972 70 972
XXXIV. Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 70 972 70 972 70 972 70 972
XXXV. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w tys. szt.) 70 972 70 972 70 972 70 972
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł / EUR) -0,85 -4,90 -0,20 -1,17
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł / EUR) -0,85 -4,90 -0,20 -1,17
XXXVIII. Wartość księgowa na akcję (zł / EUR) -4,46 -3,61 -1,08 -0,88
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
QSr_4_2013.pdfQSr_4_2013.pdf Raport kwartalny za IV kwartał 2013 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-03 Mirosław Mozdżeń Syndyk masy upadłości Mirosław Mozdżeń
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Potrzebujesz niezawodnego połączenia            z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Potrzebujesz niezawodnego połączenia z siecią? Sprawdź ofertę Plusa dla firm!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki