REKLAMA

ENERGOINSTAL S.A.: wyniki finansowe

2022-11-29 08:20
publikacja
2022-11-29 08:20
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1_Skrocone_skonsolidowane_sprawozdanie_finsnsowe_GK_Energoinstal_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2_Skrocone_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_Energoinstal_S.A..pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do
Dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 59544 84784 12701 18599
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -9906 -801 -2113 -176
III. Zysk (strata) brutto -11901 -1636 -2539 -359
IV. Zysk (strata) netto -12545 -1911 -2676 -419
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6865 -9743 -1464 -2137
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 -563 -3 -124
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 2955 8119 630 1781
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -3923 -2187 -837 -480
IX. Aktywa razem (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 146076 149244 29996 32449
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 88724 79163 18219 17212
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 29850 21672 6130 4712
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 58874 57491 12089 12500
XIII. Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 57352 70081 11777 15237
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1800 1800 370 391
XV. Średnioważona liczba akcji 18000000 18000000 18000000 18000000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,70 -0,11 -0,15 -0,02
XVII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 3,19 3,89 0,65 0,85
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 17009 14837 3628 3255
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1462 -3581 -312 -786
XXIV. Zysk (strata) brutto -8883 466 -1895 102
XXV. Zysk (strata) netto -8883 466 -1895 102
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -9292 -4815 -1982 -1056
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1127 1954 241 429
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3700 4018 789 881
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -4465 1157 -952 254
XXX. Aktywa razem (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 51027 58271 10478 12669
XXXI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 18431 16817 3785 3656
XXXII. Zobowiązania długoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 5579 4137 1146 899
XXXIII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 12852 12680 2639 2757
XXXIV. Kapitał własny (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 32596 41454 6693 9013
XXXV. Kapitał zakładowy (na koniec III kwartału bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego ) 1800 1800 370 391
XXXVI. Średnioważona liczba akcji 18000000 18000000 18000000 18000000
XXXVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EURO) -0,49 0,03 -0,11 0,01
XXXVIII. Rozwodniona liczba akcji 0 0 0 0
XXXIX. Rozwodniony zysk na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 1,81 2,3 0,37 0,5
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0
XLII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EURO) 0 0 0 0






Pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz rachunków przepływów
pieniężnych za 3Q 2022 i odpowiednio za 3Q


2021 przeliczono według kursów stanowiących średnią arytmetyczną
średnich kursów ustalonych przez NBP


obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca.


Kurs ten za 3Q 2022 wyniósł: 1EUR=4,6880 PLN


za 3Q 2021 wyniósł: 1EUR=4,5585


Pozycje bilansowe przeliczone wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP,
obowiązującego na dzień bilansowy.


Kurs ten na dzień 30 września 2022 roku wyniósł: 1EUR= 4,8698PLN


na 31 grudnia 2021 roku wyniósł: 1EUR= 4,5994PLN


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
1_Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finsnsowe GK Energoinstal S.A..pdf1_Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finsnsowe GK Energoinstal S.A..pdf Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Energoinstal S.A. za IIIQ 2022
2_Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A..pdf2_Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A..pdf Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe Energoinstal S.A za IIIQ 2022

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-29 Michał Więcek Prezes Zarządu
2022-11-29 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne przygód.

MINI pełne przygód.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki