REKLAMA

ENERGA S.A.: wyniki finansowe

2022-08-05 06:56
publikacja
2022-08-05 06:56
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
1._Skrocone_srodroczne_skonsolidowane_SF_Grupy_Energa_I_pol._2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
2._Raport_bieglego_z_przegladu_skonsolidowanego_SF_Grupy_Energa_I_pol._2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
3._Skrocone_srodroczne_jednostkowe_SF_Energi_I_pol._2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
4._Raport_bieglego_z_przegladu_jednostkowego_SF_Energi_I_pol._2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
5._Sprawozdanie_Zarzadu_Energi_z_dzialalnosci_Grupy_Energa_I_pol._2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
6._Wybrane_skonsolidowane_dane_finansowe_Grupy_Energa_I_pol._2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
7._Wybrane_jednostkowe_dane_finansowe_Energa_SA_I_pol._2022.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w mln. w tys. EUR
półrocze / 2022 półrocze /2021 półrocze / 2022 półrocze /2021
I. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa niebadane niebadane niebadane niebadane
II. przekształcone przekształcone
III. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
IV. Przychody ze sprzedaży 9 517 6 669 2 050 1 467
V. Zysk z działalności operacyjnej 1 383 807 298 177
VI. Zysk/(strata) brutto 1 283 864 276 190
VII. Zysk/(strata) netto za okres przypadający na właścicieli jednostki dominującej 1 039 676 224 149
VIII. Całkowite dochody razem 1 192 670 257 147
IX. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 975 2 075 425 456
X. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 849) (1 237) (398) (272)
XI. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 192 (584) 41 (128)
XII. Zwiększenie/(zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 318 254 68 56
XIII. Zysk/(strata) netto na jedną akcję podstawowy i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 2,51 1,63 1 0
XIV. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia zysku netto na jedną akcję 414 414 414 414
XV. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XVI. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XVII. niebadane niebadane
XVIII. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XIX. Aktywa trwałe 18 883 18 226 4 034 3 963
XX. Aktywa obrotowe 4 136 2 963 884 644
XXI. Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 56 49 12 11
XXII. Suma aktywów 23 075 21 238 4 930 4 618
XXIII. Zobowiązania długoterminowe 6 511 6 611 1 391 1 437
XXIV. Zobowiązania krótkoterminowe 4 968 4 665 1 061 1 014
XXV. Zobowiązanie bezpośrednio związane z aktywami zaklasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży 15 20 3 4
XXVI. Kapitał własny 11 581 9 942 2 475 2 163
XXVII. Kapitał własny przypadający właścicielom jednostki dominującej 11 185 10 008 2 390 2 176
XXVIII. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 966 983
XXIX. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 27,02 24,17 5,77 5,26
XXX. Liczba akcji w mln zastosowana do obliczenia wartości księgowej na akcję 414 414 414 414
XXXI. Liczba akcji w mln na koniec okresu sprawozdawczego 414 414 414 414
XXXII. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA 1 półrocze 2022 1 półrocze 2021 1 półrocze 2022 1 półrocze 2021
XXXIII. niebadane niebadane niebadane niebadane
XXXIV. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
XXXV. Przychody ze sprzedaży 28 32 6 7
XXXVI. Strata z działalności operacyjnej (44) (40) (9) (9)
XXXVII. Zysk/(strata) brutto 7 254 2 56
XXXVIII. Zysk/(strata) netto za okres 12 266 3 58
XXXIX. Całkowite dochody razem 69 302 15 66
XL. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej (50) 4 (11) 1
XLI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (252) (65) (54) (14)
XLII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 460 288 99 64
XLIII. Zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 158 227 34 50
XLIV. Zysk na jedną akcję zwykły i rozwodniony (w PLN/EUR na akcję) 0,03 0,64 0,01 0,14
XLV. Liczba akcji zwykłych wyemitowanych zastosowana do obliczenia zysku na jedną akcję (w mln) 414 414 414 414
XLVI. Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień Stan na dzień
XLVII. 30.06.2022 31.12.2021 30.06.2022 31.12.2021
XLVIII. niebadane niebadane
XLIX. w mln zł w mln zł w mln EUR w mln EUR
L. Aktywa trwałe 11 646 11 364 2 488 2 471
LI. Aktywa obrotowe 1 676 1 578 358 343
LII. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży 20 20 4 4
LIII. Suma aktywów 13 342 12 962 2 850 2 818
LIV. Zobowiązania długoterminowe 2 958 3 066 632 667
LV. Zobowiązania krótkoterminowe 2 970 2 551 635 555
LVI. Kapitał własny ogółem 7 414 7 345 1 584 1 597
LVII. Kapitał podstawowy 4 522 4 522 966 983
LVIII. Wartość księgowa na akcję (w PLN/EUR na akcję) 17,91 17,74 3,83 3,86
LIX. Liczba akcji zwykłych na koniec okresu (w mln) 414 414 414 414


Powyższe dane finansowe za okresy zakończone 30 czerwca 2022 roku oraz
30 czerwca 2021 roku zostały przeliczone na EUR według następujących
zasad:


(1) poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej - według
średniego kursu EUR ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień 30
czerwca 2022 roku - 4,6806, na dzień 31 grudnia 2021 roku - 4,5994.


(2) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego
średnią arytmetyczną średnich kursów EUR ustalonych przez Narodowy Bank
Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego od 1 stycznia
do 30 czerwca 2022 roku - 4,6427, okresu od 1 stycznia do 30 czerwca
2021 roku - 4,5472.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
1. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa_I pół. 2022.pdf1. Skrócone śródroczne skonsolidowane SF Grupy Energa_I pół. 2022.pdf 1. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Energa za I półrocze 2022 r.
2. Raport biegłego z przeglądu skonsolidowanego SF Grupy Energa_I pół. 2022.pdf2. Raport biegłego z przeglądu skonsolidowanego SF Grupy Energa_I pół. 2022.pdf 2. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Energa za I półrocze 2022 r.
3. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energi_I pół. 2022.pdf3. Skrócone śródroczne jednostkowe SF Energi_I pół. 2022.pdf 3. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Energi SA za I półrocze 2022 r.
4. Raport biegłego z przeglądu jednostkowego SF Energi_I pół. 2022.pdf4. Raport biegłego z przeglądu jednostkowego SF Energi_I pół. 2022.pdf 4. Raport niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Energi SA za I półrocze 2022 r.
5. Sprawozdanie Zarządu Energi z działalności Grupy Energa_I pół. 2022.pdf5. Sprawozdanie Zarządu Energi z działalności Grupy Energa_I pół. 2022.pdf 5. Sprawozdanie Zarządu Energi SA z działalności Grupy Kapitałowej Energa w I półroczu 2022 roku
6. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_I pół. 2022.pdf6. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa_I pół. 2022.pdf 6. Wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Energa za I półrocze 2022 r.
7. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_I pół. 2022.pdf7. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energa SA_I pół. 2022.pdf 7. Wybrane jednostkowe dane finansowe Energi SA za I półrocze 2022 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-05 Daniel Obajtek Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Energi SA
2022-08-05 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2022-08-05 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2022-08-05 Janusz Szurski Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Korporacyjnych
2022-08-05 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki