REKLAMA

ENERGA S.A.: Zawarcie umowy odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe (ESG-linked)

2019-09-17 13:38
publikacja
2019-09-17 13:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-17
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Zawarcie umowy odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe (ESG-linked)
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki ENERGA SA („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym Spółka zawarła umowę odnawialnego kredytu opartego o czynniki społeczno-środowiskowe ESG-linked („Umowa”). Umowa została zawarta z konsorcjum banków w składzie: Santander Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (Koordynator Kredytu, Agent, Agent ESG), Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA z siedzibą w Warszawie, Caixabank SA (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, MUFG Bank (Europe) N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Przedmiotem Umowy jest udzielenie Spółce odnawialnego kredytu ESG-linked o wartości 2,0 mld zł („Kredyt”). Środki z Kredytu mają być wykorzystane m.in. na rozwój mocy wytwórczych OZE i dalszą modernizację linii elektroenergetycznych, a także zostaną częściowo przeznaczone na spłatę wcześniejszych zadłużeń związanych z tymi celami. Warunkiem udzielenia Kredytu jest wykorzystanie udzielonych środków na cele nie związane z energetyką węglową. Kredyt udzielony jest na okres 5 lat od dnia podpisania umowy z możliwością dwukrotnego przedłużenia o rok. Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone na warunkach rynkowych na podstawie stawki WIBOR powiększonej o marżę. Spółka zobowiązała się do uzyskiwania ratingu ESG (ang. ESG: Environmental, Social, Governance), którego poziom może wpływać na wysokość marży. Kredyt jest niezabezpieczony.

Umowa zawiera standardowe dla tego typu finansowań warunki zawieszające, których spełnienie umożliwi uruchomienie Kredytu.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current Report No. 28/2019


Date: 17 September 2019


Subject: Agreement for a ESG-linked revolving credit facility


Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


The Management Board of ENERGA SA (“the Company”) reports that today the
Company has entered into a ESG-linked revolving credit facility
agreement (“the Agreement”) with a consortium of the banks: Santander
Bank Polska S.A. with registered office in Warsaw (Credit Coordinator,
Agent, Agent ESG), Bank Gospodarstwa Krajowego with registered office in
Warsaw, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA with registered
office in Warsaw, Caixabank SA (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce with
registered office in Warsaw, MUFG Bank (Europe) N.V. with registered
office in Amsterdam. The purpose of the Agreement is to grant the
Company a PLN 2 billion ESG-linked revolving credit facility (“the
Facility”). The facility is intended, among others, for the development
of renewable generation capacity and further modernisation of power
lines, and will also be partially used to repay previous debts related
to these purposes. The Facility has been granted on the condition that
the funds must be used for purposes not related to coal-fired power
generation. The Facility has been made available for 5 years starting
from the signing date, with two possible extensions of 1 year each. The
interest rate for the Facility has been set on market terms based on the
WIBOR rate plus margin. The Company has committed to achieve an ESG
(Environmental, Social, Governance) rating, whose level may determine
the margin. The Facility is unsecured.


The Agreement contains conditions precedent that are typical for such
financing and have to be satisfied in order to disburse the Facility.


The remaining provisions of the Agreement do not depart from those
commonly used in agreements of this type.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-17 Grzegorz Ksepko p.o. Prezesa Zarządu
2019-09-17 Dominik Wadecki Wiceprezes ds. Operacyjnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1100 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki