REKLAMA

ENERGA S.A.: Wyrok sądu w sprawie z powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA

2022-12-01 14:01
publikacja
2022-12-01 14:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 46 / 2022
Data sporządzenia: 2022-12-01
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Wyrok sądu w sprawie z powództwa o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Energi SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 82/2020 z dnia 16 grudnia 2020 r. oraz nr 7/2021 z dnia 14 kwietnia 2021 r. Zarząd spółki Energa SA ("Spółka") informuje, że w dniu 1 grudnia br. powziął informację o wydaniu w dniu 30 listopada 2022 r. przez Sąd Okręgowy w Gdańsku, IX Wydział Gospodarczy, wyroku w którym sąd orzekł o:

1) oddaleniu powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 269.139.114 akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii AA oznaczonych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLENERG00022 ("Uchwała");

2) uchyleniu Uchwały;

3) zasądzeniu od Spółki na rzecz powodów kosztów sądowych.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym i nie są znane motywy rozstrzygnięcia. Wyrok nie jest prawomocny.

Spółka nie zgadza się z ww. wyrokiem w części, w jakiej uchyla Uchwałę, wystąpi o sporządzenie pisemnego uzasadnienia wyroku i podejmie decyzje co do dalszych kroków prawnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Curent report No. 46/2022


Date: 1 December 2022


Subiect: The judgment of the court on statement of claim for annulling
or repealing the resolution of the Extraordinary General Meeting of
Energa SA


Legal basis: Art. 56 section 1 point 2 of the Act on Offerings - current
and periodic information


With reference to current reports No. 82/2020 of 16 December 2020 and
No. 7/2021 of 14 April 2021 the Management Board of Energa SA
("Company") informs that on 1 December 2022 it received information that
on 30 November 2022 the Regional Court in Gdańsk, 9th Commercial
Division, issued a judgement in which the court ruled on:


1) dismissal of statement of claim for annulling the resolution No. 3 of
the Extraordinary General Meeting of Energa SA of 29 October 2020 on the
withdrawal from trading on the regulated market operated by Giełda
Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. of 269,139,114 series AA
ordinary bearer shares in the Company and marked in Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A. with ISIN PLENERG00022 code ("Resolution");


2) repealing the Resolution;


3) awarding the court costs from the Company in favour of Plaintiffs.


The judgment was issued in an in-camera session and reasons for the
decision are unknown. The judgment is not final non-appealable.


The Company does not agree with above judgment in the part in which it
repeals the Resolution, will apply for the statement of reasons for the
judgment and will take decisions on further legal steps.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-01 Adrianna Sikorska Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Komunikacji
2022-12-01 Michał Perlik Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
MINI pełne dobrych ofert.

MINI pełne dobrych ofert.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki