REKLAMA

ENERGA S.A.: Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2021 r.

2021-04-28 18:13
publikacja
2021-04-28 18:13
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2021
Data sporządzenia: 2021-04-28
Skrócona nazwa emitenta
ENERGA S.A.
Temat
Szacunkowe dane finansowe i operacyjne Grupy Energa za I kwartał 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki Energa SA przekazuje do publicznej wiadomości szacunkowe wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Energa („Grupa”) za I kwartał 2021 roku.

Wybrane dane za I kwartał 2021 roku:

Przychody Grupy: 3 460 mln zł (wobec 3 289 mln zł w I kwartale 2020 roku).

EBITDA Grupy: 758 mln zł (wobec 568 mln zł w I kwartale 2020 roku), w tym:
EBITDA Linii Biznesowej Dystrybucja: 520 mln zł (wobec 493 mln zł w I kwartale 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Wytwarzanie: 104 mln zł (wobec 69 mln zł w I kwartale 2020 roku),
EBITDA Linii Biznesowej Sprzedaż: 144 mln zł (wobec 34 mln zł w I kwartale 2020 roku).

Wynik z działalności operacyjnej (EBIT) Grupy: 484 mln zł (wobec 307 mln zł w I kwartale 2020 roku).
Wynik netto Grupy: 384 mln zł (wobec 111 mln zł w I kwartale 2020 roku).
Nakłady inwestycyjne: 345 mln zł (wobec 331 mln zł w I kwartale 2020 roku).

Dystrybucja energii elektrycznej: 5 806 GWh (wobec 5 694 GWh w I kwartale 2020 roku).
Produkcja energii elektrycznej brutto: 1 027 GWh (wobec 801 GWh w I kwartale 2020 roku).
Sprzedaż detaliczna energii elektrycznej: 4 917 GWh (wobec 4 922 GWh w I kwartale 2020 roku).

Grupa Energa wypracowała w I kwartale 2021 roku EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację oraz odpisy aktualizujące wartość niefinansowych aktywów trwałych) na poziomie 758 mln zł, co oznacza wzrost o 33% w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku. Na ukształtowanie się tego wyniku wpływ miały przede wszystkim:

a) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Dystrybucja w wysokości 520 mln zł (wzrost o 27 mln zł r/r). Przyczyną wzrostu EBITDA były korzystne zdarzenia jednorazowe dotyczące sprawy spornej oraz rezerw aktuarialnych, przy niższej marży na dystrybucji (ze stratami sieciowymi) wynikającej z wyższych kosztów strat sieciowych (przede wszystkim w efekcie niekorzystnego wolumenu).

b) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Wytwarzanie w wysokości 104 mln zł (wzrost o 35 mln zł r/r). Na wyniki Linii pozytywny wpływ miały głównie wyższe wolumeny produkcji energii w elektrowni w Ostrołęce i źródłach wodnych, jak również wyższe ceny sprzedaży energii. Wyższe były także przychody ze sprzedaży usług systemowych głównie na skutek wdrożenia z początkiem 2021 r. mechanizmu Rynku Mocy. Niekorzystnie wpłynął z kolei wzrost kosztu zakupu uprawnień do emisji oraz niższy przychód ze sprzedaży zielonych praw majątkowych.

c) EBITDA osiągnięta przez Linię Biznesową Sprzedaż w wysokości 144 mln zł (wzrost o 110 mln zł r/r). Na wzrost wyniku w I kwartale 2021 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, wpływ miał efekt niskiej bazy (w 2020 roku obowiązywała niekorzystna taryfa Prezesa URE dla gospodarstw domowych rozliczanych na jej podstawie) oraz ogólna poprawa marż w sprzedaży do pozostałych klientów.

Zysk netto Grupy w I kwartale 2021 roku wyniósł 384 mln zł w porównaniu do 111 mln zł w analogicznym okresie 2020 roku. Na wzrost wartości wyniku r/r wpłynęła przede wszystkim poprawa w zakresie EBITDA.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie kwartalnym za I kwartał 2021 roku.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Current report No. 11/2021


Date: 28 April 2021


Subject: Estimated financial and operational data of the Energa Group
for Q1 2021


Legal basis: Article 17 (1) of MAR - inside information


The Management Board of Energa SA hereby reports estimated selected
financial and operational data of the Energa Group (“Group”) for the
first quarter of 2021.


Selected data for Q1 2021:


Revenues of the Group: PLN 3,460 million (vs. PLN 3,289 million in Q1
2020).


EBITDA of the Group: PLN 758 million (vs. PLN 568 million in Q1 2020),
including:


EBITDA of the Distribution Business Line: PLN 520 million (vs. PLN 493
million in Q1 2020),


EBITDA of the Generation Business Line: PLN 104 million (vs. PLN 69
million in Q1 2020),


EBITDA of the Sales Business Line: PLN 144 million (vs. PLN 34 million
in Q1 2020).


Operating result (EBIT) of the Group: PLN 484 million (vs. PLN 307
million in Q1 2020).


Net result of the Group: PLN 384 million (vs. PLN 111 million in Q1
2020).


CAPEX of the Group: PLN 345 million (vs. PLN 331 million in Q1 2020).


Distribution of electricity: 5,806 GWh (vs. 5,694 GWh in Q1 2020).


Gross production of electricity: 1,027 GWh (vs. 801 GWh in Q1 2020).


Retail sales of electricity: 4,917 GWh (vs. 4,922 GWh in Q1 2020).


In Q1 2021, Energa Group generated PLN 758 million in EBITDA (operating
profit before amortization and impairment of non-financial non-current
assets), up by 33% from the same period last year. This result was
mainly influenced by:


a) EBITDA achieved by the Distribution Business Line of PLN 520 million
(an increase of PLN 27 million y/y). EBITDA increased as a result of
favourable one-off events related to a dispute and actuarial provisions,
accompanied by a lower margin on distribution (with grid losses) due to
higher costs of grid losses (primarily as a result of an unfavourable
volume).


b) EBITDA achieved by the Generation Business Line of PLN 104 million
(an increase of PLN 35 million y/y). The Line's results have been
positively influenced mainly by higher power generation volumes at the
Ostrołęka power plant and hydro sources, as well as higher electricity
selling prices. Revenues from the sale of system services were also
higher, mainly as a result of implementing the Capacity Market mechanism
from the beginning of 2021. On the other hand, the increase in the
purchase cost of emission allowances and lower revenues from the sale of
green property rights had an unfavourable effect.


c) EBITDA achieved by the Sales Business Line of PLN 144 million (an
increase of PLN 110 million y/y). The higher Q1 2021 result, compared to
the same period of the previous year, was influenced by the low base
effect (the tariff of the President of the Energy Regulatory Office for
households, which was effective in 2020, was unfavourable) and an
overall improvement of margins on sales to other clients.


The Group’s net result in Q1 2021 amounted to PLN 384 million compared
to PLN 111 million in the corresponding period of 2020. The increase in
the result y/y was primarily due to an improvement of EBITDA.


The figures presented here are estimates and are subject to change. The
final financial results will be presented in the consolidated statements
for Q1 2021.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-28 Marek Kasicki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Finansowych
2021-04-28 Dominik Wadecki Wiceprezes Zarządu Energi SA ds. Operacyjnych
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki