REKLAMA

ELZAB: wyniki finansowe

2021-05-18 19:18
publikacja
2021-05-18 19:18
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_Grupa_ELZAB_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
sprawozdanie_finansowe_ELZAB_1Q2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
informacja_SA_Qr_I_2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
I. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 1 kwartał 2021 1 kwartał 2020 1 kwartał 2021 1 kwartał 2020
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 858 34 468 9 155 7 840
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 342 2 308 950 525
IV. Zysk (strata) brutto 1 841 2 421 403 551
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 934 1 925 204 438
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 419 9 701 734 2 131
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 378 -1 420 -296 -312
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 091 -5 428 -663 -1 192
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 050 2 853 -225 627
X. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,10 0,35 -0,02 0,08
XI. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z wyłączeniem akcji własnych(w zł / EUR) -0,11 0,36 -0,02 0,08
XII. WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XIII. Aktywa razem 182 695 183 019 39 202 39 659
XIV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 11 792 17 197 2 530 3 726
XV. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 88 865 84 585 19 069 18 329
XVI. Kapitał własny 82 038 81 237 17 604 17 604
XVII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 4 751 4 798
XVIII. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XIX. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 15 731 388 15 731 388 15 731 388 15 731 388
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 5,08 5,03 1,09 1,09
XXI. Wartość księgowa na jedną akcję z wyłaczeniem akcji własnych (w zł / EUR) 5,21 5,16 1,12 1,12
XXII. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 1 kwartał 2021 1 kwartał 2020 1 kwartał 2021 1 kwartał 2020
XXIII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 41 648 34 484 9 109 7 844
XXIV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 4 500 2 547 984 579
XXV. Zysk (strata) brutto 4 034 3 284 882 747
XXVI. Zysk (strata) netto 3 068 2 656 671 604
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 123 9 545 670 2 096
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 326 -1 419 -285 -312
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -3 084 -5 292 -662 -1 162
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 287 2 834 -276 622
XXXI. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,40 0,58 0,09 0,13
XXXII. Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) z wyłączeniem akcji własnych 0,41 0,60 0,09 0,14
XXXIII. WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 31.03.2021 31.12.2020 31.03.2021 31.12.2020
XXXIV. Aktywa razem 205 311 203 280 44 055 44 050
XXXV. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 11 744 17 150 2 520 3 716
XXXVI. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 87 499 83 130 18 775 18 014
XXXVII. Kapitał własny 106 068 103 000 22 760 22 319
XXXVIII. Kapitał zakładowy 22 143 22 143 4 751 4 798
XXXIX. Ogólna liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
XL. Liczba akcji skorygowana o akcje własne 15 731 388 15 731 388 15 731 388 15 731 388
XLI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 6,57 6,38 1,41 1,38
XLII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) z wyłączeniem akcji własnych 6,74 6,55 1,45 1,42
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie finansowe Grupa ELZAB 1Q2021.pdfsprawozdanie finansowe Grupa ELZAB 1Q2021.pdf skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupa ELZAB
sprawozdanie finansowe ELZAB 1Q2021.pdfsprawozdanie finansowe ELZAB 1Q2021.pdf sprawozdanie finansowe ELZAB
informacja SA Qr I_2021.pdfinformacja SA Qr I_2021.pdf informacja dodatkowa do kwartalnego sprawozdania za IQ2021

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-18 Bartosz Panek Prezes Zarządu
2021-05-18 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki