1,5400 zł
0,00% 0,0000 zł
Drozapol-Profil SA (DPL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_PSr2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
spr_zarz_PSr2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_skonsolidowanego_spr_skoconego_Drozapol_30.06.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Raport_z_przegladu_jednostkowego_spr_skroconego_Drozapol_30.06.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2018 półrocze /2017 półrocze / 2018 półrocze /2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 73 273 56 093 17 283 13 206
II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej -208 751 -49 177
III. Zysk (strata) netto -310 435 -73 102
IV. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej -310 435 -73 102
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 102 4 750 -968 1 118
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 75 79 18 19
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 430 -2 076 1 517 -489
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 2 403 2 753 567 648
IX. Aktywa, razem 92 874 83 087 21 294 19 921
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 39 124 28 843 8 970 6 915
XI. Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 7 677 6 121 1 760 1 468
XII. Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 31 447 22 722 7 210 5 448
XIII. Kapitał własny 53 750 54 244 12 323 13 005
XIV. Kapitał akcyjny 30 593 30 593 7 014 7 335
XV. Liczba akcji 6 118 550 6 118 550 6 118 550 6 118 550
XVI. Średnia ważona liczba akcji 6 118 550 5 757 316 6 118 550 5 757 316
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) -0,05 0,08 -0,01 0,02
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) 8,78 8,87 2,01 2,13


Porównywalne dane
finansowe sprawozdania z sytuacji finansowej zaprezentowano według stanu
na dzień 31.12.2017r. Pozostałe dane porównywalne prezentowane są za
okres 01.01.2017-30.06.2017.Do
wyliczenia wybranych danych finansowych w EURO przyjęto następujące
zasady:Poszczególne
pozycje aktywów i pasywów przeliczono wg średniego kursu ogłoszonego
przez NBP, obowiązującego na 30.06.2018r. – 4,3616 zł/EURO oraz dla
danych porównywalnych, obowiązującego na 31.12.2017r. – 4,1709 zł
/EURO.Poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz
rachunku przepływów pieniężnych za pierwsze półrocze 2018 i danych
porównawczych pierwszego półrocza 2017, przeliczono wg kursu
stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP, obowiązujących na
ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, odpowiednio 4,2395
zł/EURO i 4,2474 zł/EURO.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z półrocznego skróconego sprawozdania finansowego dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
„Rozszerzony” skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
sprawozdanie_finansowe_PSr2018.pdfsprawozdanie_finansowe_PSr2018.pdf Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2018
spr_zarz_PSr2018.pdfspr_zarz_PSr2018.pdf Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2018
Raport_z_przeglądu_skonsolidowanego_spr_skóconego_Drozapol_30.06.2018.pdfRaport_z_przeglądu_skonsolidowanego_spr_skóconego_Drozapol_30.06.2018.pdf Raport z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania za I półrocze 2018
Raport_z_przeglądu_jednostkowego_spr_skróconego_Drozapol_30.06.2018.pdfRaport_z_przeglądu_jednostkowego_spr_skróconego_Drozapol_30.06.2018.pdf Raport z przeglądu jednostkowego sprawozdania za I półrocze 2018

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-09-26 Tomasz Ziamek Prokurent
2018-09-26 Jordan Madej Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.