REKLAMA

DGA: wyniki finansowe

2022-11-25 20:19
publikacja
2022-11-25 20:19
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_DGA_2022_09_30-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_Zarządu_III_kwartal_2022-sig.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody netto z działalności podstawowej 7 340 5 388 1 566 1 182
II. Zysk / Strata z działalności operacyjnej -238 -37 -51 -8
III. Zysk / Strata brutto 969 3 359 207 737
IV. Zysk / Strata netto ogółem z działalności kontynuowanej 791 2 613 169 573
V. Zysk / Strata netto dla akcjonariuszy 760 2 635 162 578
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 810 29 -1 026 6
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3 232 241 689 53
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 -4 -1 -1
IX. Przepływy pieniężne netto, razem -1 583 266 -338 58
X. Zysk / Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 0,67 2,33 0,14 0,51
XI. Dane bilansowe z 2022 r. prezentowane sa na dzień 30.09.2022 r.,
natomiast dane z 2021 r. prezentowane są na 31.12.2021
2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XII. Aktywa razem 34 112 32 420 7 005 7 049
XIII. Zobowiązania razem 16 126 14 616 3 311 3 178
XIV. Zobowiązania długoterminowe 1 053 1 259 216 274
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 15 073 13 357 3 095 2 904
XVI. Kapitał własny 17 986 17 804 3 693 3 871
XVII. Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy podmiotu dominującego 17 890 17 740 3 674 3 857
XVIII. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 857 1 966
XIX. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 15,83 15,70 3,25 3,41
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego
XXI. Przychody netto z działalności podstawowej 7 155 5 311 1 526 1 165
XXII. Zysk/Strata z działalności operacyjnej -333 -14 -71 -3
XXIII. Zysk/Strata brutto 832 3 281 177 720
XXIV. Zysk/Strata netto z działalności kontynuowanej 664 2 551 142 560
XXV. Zysk/Strata netto ogółem 664 2 551 142 560
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -4 914 99 -1 048 22
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 843 113 606 25
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -5 -3 -1 -1
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem -2 076 209 -443 46
XXX. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/ EURO)* z działalności kontynuowanej 0,59 2,26 0,13 0,50
XXXI. Dane bilansowe z 2022 r. prezentowane sa na dzień 30.09.2022 r., natomiast dane z 2021 r. prezentowane są na 31.12.2021 2022-09-30 2021-12-31 2022-09-30 2021-12-31
XXXII. Aktywa razem 33 011 31 413 6 779 6 830
XXXIII. Zobowiązania razem 16 028 14 486 3 291 3 150
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 1 054 1 259 216 274
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 14 974 13 227 3 075 2 876
XXXVI. Kapitał własny 16 983 16 927 3 487 3 680
XXXVII. Kapitał akcyjny 9 042 9 042 1 857 1 966
XXXVIII. Liczba akcji (w sztukach) 1 130 279 1 130 279 1 130 279 1 130 279
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO)** 15,03 14,98 3,09 3,26
*Zysk/Strata podstawowy na jedną akcję obliczony został jako iloraz zysku/straty netto przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez średnią ważoną liczbę wyemitowanych akcji występujących w ciagu roku obrotowego.**Wartość księgowa na jedną akcję została obliczona jako iloraz kapitału własnego przypadającego na akcjonariuszy Spółki przez liczbę akcji.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK DGA_2022_09_30-sig.pdfGK DGA_2022_09_30-sig.pdf Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy
Kapitałowej DGA S.A. zawierające skrócone śródroczne jednostkowe
sprawozdanie finansowe jednostki dominującej za III kw. 2022
Komentarz_Zarządu_III_kwartał_2022-sig.pdfKomentarz_Zarządu_III_kwartał_2022-sig.pdf Informacje dodatkowe i komentarz Zarządu do informacji finansowych

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-11-25 Andrzej Głowacki Prezes Zarządu
2022-11-25 Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Teraz BMW X3 już za 1400 PLN netto/mies. w ofercie BMW Comfort Lease.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki