REKLAMA

DELKO S.A.: wyniki finansowe

2019-11-21 06:44
publikacja
2019-11-21 06:44
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Delko_Raport_QSr3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
Dane skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 566 094 483 130 131 387 113 584
II. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 16 795 14 784 3 898 3 476
III. EBITDA 24 308 16 962 5 642 3 988
IV. Zysk_strata_brutto 14 633 13 310 3 396 3 129
V. Zysk_strata_netto 11 680 10 844 2 711 2 549
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 315 15 633 2 858 3 675
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -8 383 -1 538 -1 946 -362
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 042 -12 670 -474 -2 979
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 890 1 425 439 335
X. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 1,95 1,81 0,45 0,43
XI. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XII. Aktywa razem 250 033 184 874 57 169 42 994
XIII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 161 987 105 563 37 037 24 550
XIV. Zobowiązania długoterminowe 31 035 15 249 7 096 3 546
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 130 952 90 314 29 941 21 003
XVI. Kapitał własny 88 046 79 311 20 131 18 444
XVII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 367 1 391
XVIII. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 14,72 13,26 3,37 3,08
XX. Dane jednostkowe 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018 01.01-30.09.2019 01.01-30.09.2018
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów,towarów i materiałów 299 359 306 033 69 479 24 047
XXII. Zysk_strata_z działalności operacyjnej 5 137 4 022 1 192 319
XXIII. EBITDA 5 108 4 022 1 186 326
XXIV. Zysk_strata_brutto 11 273 7 841 2 616 281
XXV. Zysk_strata_netto 10 358 7 156 2 404 197
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 972 1 623 458 -24
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 890 2 463 207 -11
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 490 -4 088 -578 35
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 372 -2 86 0
XXX. Zysk_strata_na jedną akcję zwykłą_w zł/EUR 1,73 1,20 0,40 0,03
XXXI. 30.09.2019 31.12.2018 30.09.2019 31.12.2018
XXXII. Aktywa razem 131 231 110 370 30 005 25 667
XXXIII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 56 788 43 774 12 984 10 180
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 6 842 4 926 1 564 1 146
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 49 946 38 848 11 420 9 034
XXXVI. Kapitał własny 74 443 66 596 17 021 15 487
XXXVII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 367 1 391
XXXVIII. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję_w zł / EUR 12,45 11,14 2,85 2,59


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następującychzasad:poszczególne
pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,sprawozdania z
przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcjęprzeliczono
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursówNBP
ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca III kwartału 2019 r. - 1EUR
= 4,3086 PLN oraz III kwartału 2018 r. - 1 EUR = 4.2535 PLN;poszczególne
pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną akcjęprzeliczono
według średnich kursów NBP ustalonych na dzień 30.09.2019 r.-
1 EUR = 4,3736 PLN i dzień 31.12.2018 r. - 1 EUR = 4,3000 PLN.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_Delko_Raport_QSr3_2019.pdfGK_Delko_Raport_QSr3_2019.pdf Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za III kwartał 2019 roku Delko S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-21 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2019-11-21 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki