8,4000 zł
0,00% 0,0000 zł
Delko SA (DEL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Delko_Raport_QSr1_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31
Dane skonsolidowane
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 162 823 158 672 37 885 37 974
II. Zysk/strata z działalności operacyjnej 4 104 4 409 955 1 055
III. EBITDA 5 515 5 172 1 283 1 238
IV. Zysk/strata brutto 3 569 3 912 830 936
V. Zysk/strata netto 2 715 3 069 632 734
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 206 -3 -281 -1
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 203 -699 -1 211 -167
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 7 816 734 1 819 176
IX. Przepływy pieniężne netto, razem 1 407 32 327 8
X. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,45 0,51 0,11 0,12
XI. 31.03.2019 r. 31.12.2018 r. 31.03.2019 r. 31.12.2018 r.
XII. Aktywa razem 225 063 184 874 52 324 42 994
XIII. Zobowiazania i rezerwy na zobowiązania 143 817 105 563 33 436 24 550
XIV. Zobowiązania długoterminowe 17 226 15 249 4 005 3 546
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 126 591 90 314 29 431 21 003
XVI. Kapitał własny 81 246 79 311 18 889 18 444
XVII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 390 1 391
XVIII. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 13,59 13,26 3,16 3,08
XX. Dane jednostkowe I kwartał 2019 I kwartał 2018 I kwartał 2019 I kwartał 2018
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 99 805 100 476 23 222 24 047
XXII. Zysk strata z działalności operacyjnej 1 621 1 332 377 319
XXIII. EBITDA 1 657 1 362 386 326
XXIV. Zysk/strata brutto 1 500 1 173 349 281
XXV. Zysk/strata netto 1 211 824 282 197
XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 790 -101 416 -24
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 780 -46 -647 -11
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 018 146 237 35
XXIX. Przepływy pieniężne netto, razem 28,00 -1,00 7,00 0,00
XXX. Zysk/strata na jedną akcję zwykłą w zł/EUR 0,20 0,14 0,05 0,03
XXXI. 31.03.2019 r. 31.12.2018 r. 31.03.2019 r. 31.12.2018 r.
XXXII. Aktywa razem 126 594 110 370 29 432 25 667
XXXIII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 58 787 43 774 13 667 10 180
XXXIV. Zobowiązania długoterminowe 4 227 4 926 983 1 146
XXXV. Zobowiązania krótkoterminowe 54 560 38 848 12 685 9 034
XXXVI. Kapitał własny 67 807 66 596 15 764 15 487
XXXVII. Kapitał akcyjny 5 980 5 980 1 390 1 391
XXXVIII. Liczba akcji 5 980 000 5 980 000 5 980 000 5 980 000
XXXIX. Wartość księgowa na jedną akcję w zł/EUR 11,34 11,14 2,64 2,59


Wybrane dane finansowe zostały przeliczone na EUR według następującychzasad:
poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów,sprawozdania
z przepływów pieniężnych oraz zysk na jedną akcjęprzeliczono
wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursówNBP
ustalanych na ostatni dzień każdego miesiąca I kwartału 2019 r. - 1EUR
= 4,2978 PLN oraz I kwartału 2018 r. - 1 EUR = 4,1784 PLN;poszczególne
pozycje aktywów i pasywów oraz wartość księgową na jedną akcjęprzeliczono
według średnich kursów NBP ustalonych na dzień 31.03.2019 r.-
1 EUR = 4,3013 PLN i dzień 31.12.2018 r. - 1 EUR = 4,3000 PLN.


Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_Delko_Raport_QSr1_2019.pdfGK_Delko_Raport_QSr1_2019.pdf Skonsolidowany śródroczny raport kwartalny za I kwartał 2019 roku Delko S.A.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-21 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu
2019-05-21 Mirosław Jan Dąbrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.