REKLAMA

CPD S.A.: wyniki finansowe

2021-04-29 19:26
publikacja
2021-04-29 19:26
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Raport_Roczny_Jednostkowy_2020.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
I. Przychody ze sprzedaży netto 157 4 35 1
II. Zysk /strata z działalności operacyjnej 10 967 6 760 2 451 1 571
III. Zysk /strata przed opodatkowaniem 136 842 26 509 30 585 6 162
IV. Zysk /strata netto 137 115 26 095 30 646 6 066
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 121 696 19 776 27 200 4 597
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -81 489 19 133 -18 213 4 448
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -54 912 -44 627 -12 273 -10 374
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -14 705 -5 718 -3 287 -1 329
IX. Zysk /strata netto na akcję 6,82 1,10 1,52 0,26
X. Rozwodniony zysk /strata na akcję 6,82 1,10 1,52 0,26
XI. 12.2020 12.2019 12.2020 12.2019
XII. Aktywa razem 250 662 168 213 54 317 39 501
XIII. Zobowiązania razem 47 854 28 135 10 370 6 607
XIV. Zobowiązania długoterminowe 42 702 22 559 9 253 5 297
XV. Zobowiązania krótkoterminowe 5 152 5 576 1 116 1 309
XVI. Kapitał własny 202 808 140 078 43 947 32 894
XVII. Kapitał zakładowy 2 637 2 637 571 619


Dane finansowe za prezentowane okresy zostały przeliczone na EUR według
następujących zasad: Pozycje ze sprawozdań całkowitych dochodów oraz z
rachunku przepływów pieniężnych obliczono wg kursu stanowiącego średnią
arytmetyczną kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na koniec
każdego miesiąca okresu obrotowego tj. od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia
2020 r. - 4,4742 PLN/EUR (od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. -
4,3018 PLN/EUR).Pozycje sprawozdań z sytuacji finansowej
obliczono wg kursu ogłoszonego przez NBP obowiązującego na 31 grudnia
2020 r., który wynosił 4,6148 PLN/EUR i na 31 grudnia 2019 r., który
wynosił 4,2585 PLN/EUR.


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Roczny Jednostkowy 2020.pdfRaport Roczny Jednostkowy 2020.pdf Raport Roczny Jednostkowy 2020

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Colin Kingsnorth Prezes Zarządu
2021-04-29 Elżbieta Wiczkowska Członek Zarządu
2021-04-29 John Purcell Członek Zarządu
2021-04-29 Iwona Makarewicz Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-29 Marzena Kaczmarska Główna Księgowa
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki