REKLAMA

COMPERIA.PL S.A.: wyniki finansowe

2019-11-14 17:41
publikacja
2019-11-14 17:41
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowany_Raport_kwartalny_Comperia_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 573 20 753 4 543 4 879
II. EBITDA 906 1 013 210 238
III. Zysk na działalności operacyjnej 138 -2 129 32 -501
IV. Zysk brutto 84 -2 404 20 -565
V. Zysk netto 149 -2 412 35 -567
VI. Całkowite dochody ogółem 149 -2 412 35 -567
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 572 -872 365 -205
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 631 -1 280 -379 -301
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -957 2 222 -222 522
X. Zmiana stanu środków pieniężnych -1 016 70 -236 16
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,04 -1,12 0,01 -0,26
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,04 -1,12 0,01 -0,26
XIII. Stan na dzień 30.09.2019 30.09.2018 30.09.2019 30.09.2018
XIV. Aktywa razem 14 513 15 360 3 318 3 596
XV. Rzeczowe aktywa trwałe 1 173 94 268 22
XVI. Należności krótkoterminowe 4 661 4 789 1 066 1 121
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe 4 373 8 081 1 000 1 892
XVIII. Zobowiązania długoterminowe 577 767 132 180
XIX. Kapitał własny 9 562 6 512 2 186 1 524
XX. Kapitał podstawowy 351 216 80 51
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowany_Raport_kwartalny_Comperia Q3_2019.pdfSkonsolidowany_Raport_kwartalny_Comperia Q3_2019.pdf Skonsolidowany_Raport_kwartalny_Comperia Q3_2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Szymon Fiecek Członek Zarządu Szymon Fiecek
2019-11-14 Wojciech Małek Członek Zarządu Wojciech Małek
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki