66,4000 zł
0,61% 0,4000 zł
Comp S.A. (CMP)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
GK_Comp_3Q2019Sr.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży 454 253 431 270 105 430 101 392
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 34 901 37 097 8 100 8 722
III. Zysk (strata) brutto 24 473 27 293 5 680 6 417
IV. Zysk (strata) netto 10 554 57 849 2 450 13 600
V. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 10 688 57 545 2 481 13 529
VI. Całkowity dochód 10 505 58 265 2 438 13 698
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (40 932) (42 977) (9 500) (10 104)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (17 385) 13 515 (4 035) 3 177
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 31 372 16 939 7 281 3 982
X. Przepływy pieniężne netto, razem (26 945) (12 523) (6 254) (2 944)
XI. Średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XII. Rozwodniona średnia ważona liczba akcji 4 781 909 4 781 909 4 781 909 4 781 909
XIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł /EUR) 2,24 12,03 0,52 2,83
XIV. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 2,24 12,03 0,52 2,83
XV. Aktywa razem 960 744 934 943 219 669 217 429
XVI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 442 084 431 645 101 080 100 384
XVII. Zobowiązania długoterminowe 84 797 104 001 19 388 24 187
XVIII. Zobowiązania krótkoterminowe 357 287 327 644 81 692 76 197
XIX. Kapitał własny 518 660 503 298 118 589 117 045
XX. Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 488 332 477 682 111 654 111 089
XXI. Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 383 3 441
XXII. Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIII. Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
XXIV. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 87,64 85,04 20,04 19,78
XXV. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 87,64 85,04 20,04 19,78


Pozycja od I do XIV zawierają odpowiednio dane za okres od 01-01-2019 do
30-09-2019 i od 01-01-2018 do 30-09-2018. Pozycje od XV do XXV
prezentują stan na koniec okresu sprawozdawczego, czyli odpowiednio
30-09-2019 i 31-12-2018.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
GK_Comp_3Q2019Sr.pdfGK_Comp_3Q2019Sr.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-22 Robert Tomaszewski Prezes Zarządu
2019-11-22 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2019-11-22 Andrzej Wawer Wiceprezes Zarządu
2019-11-22 Jarosław Wilk Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.