REKLAMA

CLOUD TECHNOLOGIES S.A.: wyniki finansowe

2023-11-27 18:30
publikacja
2023-11-27 18:30
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
SSF_Q3_2023.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
I. SPRAWOZDANIE Z WYNIKU 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022
II. Przychody netto ze sprzedaży 41 829 34 050 9 138 7 263
III. Zysk (strata) EBITDA 17 872 14 393 3 904 3 070
IV. Zysk (strata) EBIT 8 829 7 786 1 929 1 661
V. Zysk (strata) brutto 7 235 12 260 1 581 2 615
VI. Zysk (strata) netto 7 032 10 289 1 536 2 195
VII. Liczba akcji 5 000 000 5 000 000 5 000 000 5 000 000
VIII. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/EUR) 1,41 2,06 0,31 0,44
IX. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ 30.09.2023 31.12.2022 30.09.2023 31.12.2022
X. Aktywa trwałe 70 973 58 221 15 310 12 414
XI. Aktywa obrotowe 33 756 64 007 7 282 13 648
XII. Kapitał własny 86 250 91 210 18 606 19 448
XIII. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy 9 119 15 636 1 967 3 334
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe, RMB i pozostałe 9 360 15 382 2 019 3 280
XV. Wartość księgowa na akcję (zł/EUR) 17,25 18,24 3,72 3,89
XVI. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022 01.01.2023-30.09.2023 01.01.2022-30.09.2022
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 171 16 645 3 096 3 550
XVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -21 890 - 4 399 -4 782 -938
XIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 262 -3 242 -3 553 -692


Dane finansowe przeliczono na EUR wg następujących zasad:


- poszczególne pozycje aktywów i pasywów wg średnich kursów NBP
ogłoszonych na dzień 29.09.2023 roku: 1 EUR = 4,6356 oraz 30.12.2022
roku: 1 EUR = 4,6899;


- poszczególne pozycje sprawozdania z wyniku oraz sprawozdania z
przepływów pieniężnych wg kursów wyliczonych jako średnia arytmetyczna
średnich kursów NBP na ostatni dzień roboczy każdego miesiąca z okresu
objętego sprawozdaniem. Dla okresu 01.01.2023-30.09.2023: 1 EUR =
4,5773. Dla okresu 01.01.2022-30.09.2022: 1 EUR = 4,6880.


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
SSF Q3 2023.pdfSSF Q3 2023.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Cloud Technologies za 3 kwartał 2023 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-11-27 Piotr Prajsnar Prezes Zarządu
2023-11-27 Piotr Soleniec Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Sprawdź kredyt hipoteczny w Citi Handlowy!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki